Course Content
Sổ tài chính
FINTECH DRACO
Feb 14, 2023

Sổ tài chính

Sổ Tài chính là một cuốn sổ ghi chép tất cả các bút toán kế toán.

Bạn có thể có nhiều sổ tài chính. Ví dụ, một sổ cho cơ quan thuế và một sổ khác cho cổ đông. Điều này rất hữu ích nếu bạn phải báo cáo khấu hao và các giá trị khác theo những cách khác nhau dựa trên các yêu cầu quy định. Bạn cũng có thể sử dụng điều này để đăng các bảng cân đối thay thế cho báo cáo nội bộ của mình.

Để sử dụng Sổ Tài chính, bạn cần chọn Bật Sổ Tài chính trong phần Mặc định TSCĐ của Công ty tổng thể.Sổ Tài chính không phải là một thiết lập bắt buộc. Nhưng nếu bạn chọn tạo nhiều Sổ Tài chính, thì bạn có thể thực hiện các bút toán đối với một Sổ Tài chính cụ thể bằng cách chọn Sổ đó trong Bút toán hạch toán. Nếu trường Sổ tài chính trống trong Bút toán hạch toán có nghĩa là bút toán sẽ có sẵn trong tất cả các sách tài chính.

Đôi khi, để khấu hao TSCĐ, Công ty có thể sử dụng các phương pháp khấu hao khác nhau (Đường thẳng / Ghi giảm giá trị / Số dư giảm dần hai lần) cho các sổ tài chính khác nhau. Bạn có thể thiết lập các lịch trình khấu hao khác nhau cho từng Sổ tài chính. Sau đó, các khoản khấu hao tự động sẽ được ghi nhận vào Sổ tài chính đó theo lịch trình.
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.