Course Content
Hoá đơn liên các công ty
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

HOÁ ĐƠN LIÊN CÁC CÔNG TY

Hóa đơn liên công ty được thực hiện giữa các tổ chức thuộc cùng một nhóm.

Cùng với việc tạo Hóa đơn mua hàng hoặc Hóa đơn bán hàng cho một công ty, bạn có thể tạo hóa đơn liên kết cho nhiều công ty.

Ví dụ: bạn có thể tạo Hóa đơn mua hàng cho một công ty có tên là 'Công ty ABC' và tạo Hóa đơn bán hàng đối với Hóa đơn mua hàng này cho một công ty khác có tên là 'Công ty XYZ' và liên kết chúng với nhau.

1. Cách tạo Hóa đơn liên công ty

· Thiết lập

1.Đi tới Khách hàng

2.Chọn Khách hàng mà bạn muốn chọn cho hóa đơn được liên kết với nhau.

3.Bật hộp kiểm ‘Khách hàng nội bộ’ được hiển thị như sau:4.Thêm công ty mà Khách hàng đại diện trong trường Đại diện cho Công ty . Đây là công ty mà Hóa đơn bán hàng sẽ được tạo.

5.Trong bảng Được phép Giao dịch Với , hãy thêm công ty mà bạn sẽ tạo Hóa đơn Mua hàng.

6.Bây giờ, khi bạn tạo Hóa đơn mua hàng cho công ty A (khách hàng đến từ công ty B, người bán là công ty A), hóa đơn đó sẽ được liên kết với Hóa đơn bán hàng cho công ty A được tạo bằng cách sử dụng Khách hàng nội bộ này từ công ty B.

7.Bây giờ, bạn cần làm theo quy trình tương tự để thiết lập Nhà cung cấp cho các hóa đơn liên kết.

8.Đi tới Nhà cung cấp

9.Đánh dấu vào ‘Là nhà cung cấp nội bộ’

10.Trong trường Đại diện cho Công ty , hãy thêm công ty mà bạn đã thêm vào bảng Được phép Giao dịch với Khách hàng.

11.Trong bảng Được phép Giao dịch với Nhà cung cấp, hãy thêm công ty mà Khách hàng đại diện. Đây là công ty mà bạn sẽ lập Hóa đơn mua hàng được liên kết với nhau.

12.Đây là ảnh chụp màn hình của công ty Nhà cung cấp để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào:· Tạo hóa đơn

1.Bây giờ, hãy tạo một Hóa đơn bán hàng mới, điền vào các trường.

2.Hãy nhớ chọn Khách hàng là khách hàng nội bộ và công ty mà họ mua hàng.

Lưu và Gửi hóa đơn.Trước khi lập Hóa đơn giữa các công ty, bạn cần thực hiện những việc sau:

1.Giá bán và giá mua giữa các công ty phải đồng bộ.

2.Chuyển đến Kho> Bảng giá , tạo một Bảng giá mới cho các giao dịch giữa các công ty.

3.Đánh dấu vào cả Bán và Mua trong Bảng giá mới này.

4.Vào Mua> Nhà cung cấp> nhà cung cấp nội bộ , trong phần đơn vị tiền tệ và bảng giá, hãy đặt bảng giá thành mới vừa tạo.

5.Làm tương tự đối với khách hàng nội bộ, tức là đặt bảng giá thành bảng giá mới.

6.Bây giờ, bạn có thể lập Hóa đơn Mua hàng hoặc Bán hàng giữa các công ty.

Trong menu thả xuống của nút Tạo , bạn sẽ tìm thấy một liên kết Hóa đơn liên công ty , khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ được chuyển đến trang biểu mẫu Hóa đơn mua hàng mới.

Tại đây, nhà cung cấp và công ty sẽ được tự động tìm nạp tùy thuộc vào công ty bạn đã chọn trong Hóa đơn bán hàng. > Hãy nhớ rằng : Mỗi công ty chỉ có thể có một Nhà cung cấp hoặc Khách hàng nội bộ duy nhất.

Gửi hóa đơn, xong! Bây giờ, cả hai hóa đơn được liên kết với nhau. Ngoài ra, khi hủy bất kỳ hóa đơn nào, liên kết cũng sẽ bị phá vỡ.

Lưu ý: Hóa đơn liên công ty sẽ chỉ ảnh hưởng đến sổ cái kế toán chứ không ảnh hưởng đến sổ cái hàng tồn kho. Điều này là do các công ty thuộc cùng một nhóm công ty.

Bạn có thể thực hiện theo quy trình tương tự để tạo Hóa đơn mua hàng và sau đó là Hóa đơn bán hàng được liên kết với nhau từ Hóa đơn mua hàng đã gửi

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.