Course Content
Giấy nhắc Nợ Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

GIẤY NHẮC NỢ

Là một tài liệu được gửi đi như một yêu cầu liên tục về việc thanh toán nợ.

Giấy nhắc Nợ là một tài liệu để lưu trữ và gửi như một yêu cầu liên tục để thanh toán khoản nợ đối với một Hóa đơn bán hàng chưa thanh toán.

1. Điều kiện tiên quyết

Hóa đơn bán hàng: Chỉ có thể tạo một Giấy nhắc Nợ đối với một Hóa đơn bán hàng quá hạn.

Loại Giấy nhắc Nợ: Một Loại Giấy nhắc Nợ được sử dụng để điền trước lãi xuất, phí và các văn bản trong Giấy nhắc Nợ mới

2.Cách tạo một Giấy nhắc Nợ

Một Giấy nhắc Nợ được tạo dựa trên một danh sách các khoản thanh toán quá hạn theo lịch trình. Bạn có thể tạo một giấy nhắc nợ theo hai cách khác nhau:

· Tạo một Giấy nhắc Nợ mới

1.Đi tới danh sách Giấy nhắc Nợ và nhấp vào 'Thêm Giấy nhắc Nợ'.

2.Chọn một Khách hàng và nhấp vào 'Tìm nạp Thanh toán Quá hạn'. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các Hóa đơn bán hàng quá hạn cho khách hàng này. Chọn những thứ bạn muốn tải vào Giấy nhắc Nợ này và nhấp vào 'Lấy mặt hàng'.

· Tạo Giấy nhắc Nợ từ một Hóa đơn bán hàng quá hạn

1.Chuyển đến danh sách Hóa đơn bán hàng và mở bất kỳ Hóa đơn bán hàng quá hạn nào .

2.Nhấp vào 'Tạo> Giấy nhắc Nợ'. Thao tác này sẽ tìm nạp tất cả các khoản thanh toán quá hạn từ bảng lịch thanh toán của hóa đơn vào một Giấy nhắc Nợ mới .

Điền vào các trường còn lại

1.Chọn Loại Giấy nhắc Nợ để điền lãi suất, phí quá hạn và văn bản với các giá trị được xác định trước. Hoặc bạn cũng có thể đặt các giá trị này theo cách thủ công.

2.Bạn đã có thể đặt một Tài khoản doanh thu (TK 515) và Trung tâm Chi phí cho thu nhập được tạo ra từ lãi suất và phí quá hạn. Chúng sẽ được sử dụng khi Bút toán thanh toán được tạo từ Giấy nhắc Nợ này .

3.Lưu và Gửi Giấy nhắc Nợ trước khi gửi cho Khách hàng .

3.Loại Giấy nhắc Nợ là gì

Loại Giấy nhắc Nợ lưu trữ các giá trị mặc định cho phí nhắc nợ, lãi suất và các dòng thông tin muốn gửi cho khách hàng

· Trạng thái

Đây là những trạng thái được tự động gán cho Giấy nhắc Nợ.

Bản nháp : Bản nháp đã được lưu nhưng chưa được Gửi

Chưa giải quyết : Giấy nhắc Nợ chưa được giải quyết khi nó được gửi đi nhưng không có khoản thanh toán nào được nhận.

Đã giải quyết : Việc Giấy nhắc Nợ được giải quyết khi đã nhận được khoản thanh toán chưa thanh toán.

Đã hủy : Trạng thái bị hủy là tài liệu Giấy nhắc Nợ đã bị hủy.

4.Thanh toán

Khi bạn nhận được một khoản thanh toán đầy đủ, bao gồm cả lãi và phí, vui lòng mở Giấy nhắc Nợ chưa được giải quyết và nhấp vào 'Tạo>Thanh toán'. Điều này sẽ tạo Bút toán thanh toán đối ứng với các khoản chưa thanh toán. Các bút toán thanh toán sẽ tự động đặt Giấy nhắc Nợ tình trạng đã giải quyết.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.