Course Content
Hoá đơn bán hàng (2)
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

· Quy tắc vận chuyển

Quy tắc vận chuyển giúp đặt chi phí vận chuyển một Mặt hàng. Chi phí thường sẽ tăng theo khoảng cách vận chuyển. 

·      Quy đổi điểm khách hàng thân thiết

Nếu Khách hàng đã đăng ký Chương trình khách hàng thân thiết, họ có thể chọn đổi quà. 

·      Chiết khấu bổ sung

Bất kỳ chiết khấu bổ sung nào cho toàn bộ Hóa đơn đều có thể được thiết lập trong phần này. Khoản chiết khấu này có thể dựa trên Tổng số tiền cuối cùng, tức là sau thuế / phí hoặc Tổng số thuần, tức là trước thuế / phí. Chiết khấu bổ sung có thể được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng· Thanh toán trước

Đối với các Mặt hàng có giá trị cao, người bán có thể yêu cầu thanh toán trước trước khi xử lý đơn hàng. Nút Lấy các khoản thanh toán trước sẽ mở một cửa sổ bật lên từ đó bạn có thể tìm nạp các đơn đặt hàng mà khoản thanh toán tạm ứng đã được thực hiện. 

·  Điều khoản thanh toán

Việc thanh toán cho một hóa đơn có thể được thực hiện theo nhiều phần tùy thuộc vào sự hiểu biết của bạn với Nhà cung cấp. Điều này được tìm nạp nếu được đặt trong Đơn đặt hàng.

· Xóa sổ

Việc xóa sổ xảy ra khi Khách hàng thanh toán một số tiền nhỏ hơn số tiền trên hóa đơn. Đây có thể là một sự khác biệt nhỏ như 0,50. Qua một số đơn đặt hàng, điều này có thể tăng lên một con số lớn. Để tính chính xác trong kế toán, số tiền chênh lệch này được 'xóa sổ'. 

· Điều khoản và Điều kiện

Có thể có một số điều khoản và điều kiện nhất định đối với Mặt hàng bạn đang bán, những điều khoản và điều kiện này có thể được áp dụng tại đây

· Thông tin về người vận chuyển

Nếu bạn thuê ngoài vận chuyển Mặt hàng đến địa điểm giao hàng của họ, bạn có thể thêm thông tin chi tiết về người vận chuyển. 

Người vận chuyển : Nhà cung cấp sẽ vận chuyển Mặt hàng đến Khách hàng của bạn. Tính năng người vận chuyển nên được bật trong Quản lý Nhà cung cấp (Supplier) để chọn Nhà cung cấp tại đây.

Người lái xe : Bạn có thể thêm Người lái xe tại đây, người sẽ điều khiển phương thức vận tải.

Thông tin chi tiết thường được lấy từ Phiếu giao hàng.Các chi tiết sau có thể được ghi lại:

  1. Khoảng cách tính bằng km
  2. Phương thức vận chuyển cho dù đường bộ, đường hàng không, đường sắt hay tàu thủy.

· Thông tin thêm

Các chi tiết Bán hàng sau có thể được ghi lại:

Chiến dịch : Nếu hóa đơn này là một phần của Chiến dịch bán hàng đang diễn ra, nó có thể được liên kết.

Nguồn : Có thể gắn thẻ Nguồn khách hàng tiềm năng tại đây để biết nguồn bán hàng.· Chi tiết kế toán

Ghi nợ: Tài khoản mà khoản phải thu sẽ được ghi sổ cho Khách hàng này.

Là số dư đầu kỳ: Nếu đây là bút toán số dư đầu kỳ ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, hãy chọn 'Có'. tức là nếu bạn đang chuyển từ một ERP khác sang DraERP vào giữa năm, bạn có thể muốn sử dụng Bút toán số dư đầu kỳ để cập nhật số dư tài khoản trong DraERP.

Ghi chú : Mọi nhận xét bổ sung về Hóa đơn bán hàng có thể được thêm vào đây.· Hoa hồng

Nếu việc bán hàng diễn ra thông qua một trong các Đối tác bán hàng của bạn, bạn có thể thêm chi tiết hoa hồng của họ tại đây. Thông tin này thường được lấy từ Đơn đặt hàng / Phiếu giao hàng.· Nhóm bán hàng

Người bán hàng: DraERP cho phép bạn thêm nhiều Người bán hàng có thể đã làm việc trong giao dịch này. Điều này cũng được lấy từ Đơn đặt hàng / Phiếu giao hàng.

· Tự động tìm nạp số hàng loạt mặt hàng

Nếu bạn đang bán một Mặt hàng từ một Lô, DraERP sẽ tự động lấy số lô cho bạn nếu 'Cập nhật Kho' được chọn. Số lô sẽ được tìm nạp trên cơ sở Hết hạn trước xuất trước (FEFO). Đây là một biến thể của Nhập trước xuất trước (FIFO) dành ưu tiên cao nhất cho các Mặt hàng hết hạn sớm nhất.

Lưu ý rằng nếu lô đầu tiên trong hàng đợi không thể đáp ứng đơn đặt hàng trên hóa đơn, thì lô tiếp theo trong hàng đợi có thể đáp ứng đơn đặt hàng sẽ được chọn. Nếu không có lô nào có thể đáp ứng đơn đặt hàng, DraERP sẽ hủy nỗ lực tự động tìm nạp số lô phù hợp.

· Hóa đơn POS

Hãy xem xét một tình huống mà giao dịch bán lẻ được thực hiện. Ví dụ: Một cửa hàng bán lẻ. Nếu bạn chọn hộp kiểm Là POS , thì tất cả dữ liệu Hồ sơ POS của bạn sẽ được tìm nạp vào Hóa đơn bán hàng và bạn có thể dễ dàng thực hiện thanh toán.

Ngoài ra, nếu bạn kiểm tra Cập nhật Kho thì kho cũng sẽ tự động cập nhật mà không cần Phiếu xuất kho.· Sau khi Gửi

Khi Gửi Hóa đơn bán hàng, có thể tạo các tài liệu sau:

1.Bút toán hạch toán

2.Bút toán thanh toán

3.Đề nghị thanh toán

4.Chiết khấu thanh toán

5.Phiếu giao hàng

6.Giấy nhắc Nợ4.Thông tin thêm

· Tác động kế toán

Tất cả Doanh thu phải được ghi nhận vào Tài khoản kế toán doanh thu trong Biểu đồ tài khoản. Một thực tiễn tốt là phân loại doanh thu của bạn theo loại (như doanh thu bán sản phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, v.v.). Tài khoản Doanh thu phải được đặt cho mỗi hàng của bảng Mặt hàng

Tài khoản khác bị ảnh hưởng là Tài khoản của Khách hàng. Điều đó được tự động đặt từ “Ghi nợ cho” trong phần tiêu đề.

Bạn cũng có thể đề cập đến các Trung tâm chi phí mà tại đó Doanh thu của bạn được ghi nhận. Hãy nhớ rằng Trung tâm chi phí cho bạn biết lợi nhuận của các ngành kinh doanh hoặc sản phẩm khác nhau. Bạn cũng có thể đặt Trung tâm chi phí mặc định trong mục tổng thể

· Các bút toán kế toán dành cho trường hợp Bán hàng

Khi ghi nhận doanh thu bán hàng (theo cơ sở dồn tích):

Nợ: Phải thu khách hàng

Có: Doanh thu (tổng ròng, trừ thuế cho từng mặt hàng)

Có: Thuế (các khoản nợ phải trả cho nhà nước)


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.