Course Content
Cách tạo Trung tâm chi phí phân tán
FINTECH DRACO
Feb 14, 2023

Cách tạo Trung tâm chi phí phân tán

  1. Chuyển đến danh sách Trung tâm Chi phí, nhấp vào Mới.
  2. Nhập tên Trung tâm Chi phí.
  3. Chọn Trung tâm chi phí chính.
  4. Chọn ô Bật Trung tâm Chi phí Phân tán : Khi bật tính năng này, bảng Trung tâm Chi phí phân tán sẽ hiển thị. Tại đây, chọn Trung tâm chi phí và phân bổ tỷ lệ phần trăm tương ứng.
  5. Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào LưuCác báo cáo sau sẽ được cập nhật tự động khi bộ lọc Trung tâm chi phí được thêm vào:

  1. Báo cáo kế toán
  2. Báo cáo tài chính
  3. Chênh lệch ngân sách
  4. Sổ cái
  5. Phân tích lợi nhuận
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.