Course Content
Danh mục thuế
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

DANH MỤC THUẾ

Một Danh mục Thuế cho phép áp dụng một hoặc nhiều Quy tắc Thuế cho các giao dịch dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Nếu bạn muốn áp dụng các loại thuế khác nhau dựa trên Danh mục thuế, hãy tạo Danh mục thuế từ:

Trang chủ> Kế toán> Thuế> Danh mục thuế

1.Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo và sử dụng Danh mục thuế, bạn nên tạo như sau: Quy tắc thuế

2.Danh mục thuế hoạt động như thế nào

Tạo Danh mục thuế rất đơn giản, hãy chuyển đến danh sách Danh mục thuế, nhấp vào Mới và nhập tên.

  1. Một danh mục Thuế có thể được liên kết với một hoặc nhiều Quy tắc thuế .
  2. Danh mục thuế này có thể được chỉ định cho một Khách hàng, vì vậy khi Khách hàng đó được chọn, Danh mục thuế sẽ được tìm nạp. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp Nhà cung cấp.
  3. Thao tác này sẽ tìm nạp Mẫu thuế bán hàng được liên kết với Quy tắc thuế. Do đó, các hàng trong bảng Thuế sẽ tự động được điền.
  4. Loại thuế có thể được sử dụng để nhóm các Khách hàng sẽ áp dụng cùng một loại thuế. Ví dụ: Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, thương mại, v.v.

Mẹo: Có thể chỉ định một Danh mục thuế cho nhiều Quy tắc thuế. Vì vậy, bạn có thể tạo các kết hợp khác nhau để áp dụng thuế tự động cho các giao dịch.

1.26.3.Chỉ định Danh mục thuế

Danh mục Thuế được xác định tự động trong giao dịch bởi Địa chỉ đối tác hoặc Chủ đối tác (Khách hàng / Nhà cung cấp). Bạn có thể chỉ định Danh mục thuế dựa trên:

1.Khách hàng

2.Nhà cung cấp

3.Địa chỉ Thanh toán hoặc Giao hàng. Bạn có thể chọn xem Địa chỉ thanh toán hoặc Địa chỉ giao hàng có được ưu tiên hay không bằng cách thay đổi tùy chọn 'Xác định danh mục thuế địa chỉ từ' trong Thiết lập các Tài khoản. Loại thuế được xác định từ Địa chỉ đối tác trước. Nếu Địa chỉ không được chỉ định bất kỳ Hạng mục thuế nào, thì Hạng mục thuế của Đối tác đó sẽ được sử dụng.4.Mặt hàng

5.Bạn cũng có thể chọn Danh mục thuế theo cách thủ công trong giao dịch.

4.Danh mục Thuế có tác dụng gì trong giao dịch?

  1. Mẫu thuế mặt hàng cụ thể cho Danh mục thuế đó được tự động đặt cho các mặt hàng.
  2. Bạn có thể tạo Quy tắc thuế để tự động đặt một Mẫu thuế và phí bán hàng / mua hàng cụ thể dựa trên các Hạng mục thuế khác nhau trong các giao dịch.
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.