Course Content
Chứng từ kết sổ kỳ kế toán
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

CHỨNG TỪ K

Chứng từ kết sổ kỳ cho biết lãi / lỗ trong kỳ kế toán đã được cân bằng và sổ sách có thể bắt đầu mới.

Vào cuối hàng năm hoặc (hàng quý hoặc thậm chí hàng tháng), sau khi hoàn thành kiểm toán, bạn có thể khóa sổ tài khoản của mình. Điều này có nghĩa là bạn thực hiện tất cả các bút toán đặc biệt của mình như:

  1. Khấu hao
  2. Thay đổi giá trị của tài sản
  3. Hoãn thuế và nợ phải trả
  4. Cập nhật nợ khó đòi

Sau đó ghi nhận lãi hoặc lỗ của bạn.

Bằng cách này, số dư trong Tài khoản Doanh thu và Chi phí của bạn sẽ trở thành số không. Bạn bắt đầu một Năm tài chính mới (hoặc thời kỳ) với Bảng cân đối kế toán và tài khoản Lãi lỗ mới. Trong DraERP sau khi thực hiện tất cả các bút toán đặc biệt thông qua Bút toán hạch toán cho năm tài chính hiện tại, bạn nên đặt tất cả các tài khoản Doanh thu và Chi phí của mình thành 0 thông qua Chứng từ kết sổ cuối kỳ

Để truy cập danh sách Chứng từ kết sổ cuối kỳ, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Mở và Khóa sổ> Chứng từ kết sổ cuối kỳ

1.Cách tạo Chứng từ kết sổ cuối kỳ

1.Chuyển đến danh sách Chứng từ kết sổ cuối kỳ và nhấp vào Mới.

2.Đặt ngày đăng.

3.Chọn tài khoản.

4.Nhập bất kỳ nhận xét nào.

5.Lưu và Gửi. · Giải thích các trường

Ngày giao dịch sẽ là ngày tạo Chứng từ kết sổ kỳ kế toán

Ngày đăng sẽ là khi mục này được thực hiện. Nếu Năm tài chính của bạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12, thì ngày đó sẽ được chọn làm Ngày đăng

Kết thúc Năm tài chính sẽ là năm mà bạn kết thúc báo cáo tài chính của mình.

Trung tâm chi phí sổ sách Lãi / lỗ sẽ ghi sổ các bút toán khóa sổ theo trung tâm chi phí của các bút toán kế toán thu nhập và chi phí

· Điều gì xảy ra khi gửi?

Chứng từ khóa sổ sẽ thực hiện các bút toán kế toán (GL Entry). Điều này sẽ làm cho tất cả các Tài khoản Doanh thu và Chi phí của bạn bằng không và chuyển số dư Lãi / Lỗ sang Tài khoản Kết thúc.Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.