Course Content
Quy tắc thuế
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

QUY TẮC THUẾ

Quy tắc thuế tự động áp dụng thuế cho các giao dịch dựa trên các quy tắc đặt trước.

Bạn có thể xác định Mẫu thuế nào phải được áp dụng cho giao dịch Mua bán bằng Quy tắc thuế. Điều này được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau như Khách hàng, Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp, Nhóm nhà cung cấp, Mặt hàng, Nhóm mặt hàng hoặc sự kết hợp của những yếu tố này.

Để truy cập danh sách Quy tắc thuế, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Thuế> Quy tắc thuế

1.Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo và sử dụng Quy tắc thuế, trước tiên bạn nên tạo những điều sau:

  1. Mẫu thuế và phí bán hàng

Hoặc

  1. Mẫu thuế và phí mua hàng

2.Cách tạo Quy tắc thuế

1.Chuyển đến danh sách Quy tắc thuế và nhấp vào Mới.

2.Trong Loại thuế, hãy chọn xem thuế sẽ được áp dụng cho Bán hàng hay Mua hàng.

3.Chọn Mẫu thuế sẽ được áp dụng.

4.Lưu. Bạn có thể liệt kê các Mục trực tuyến bằng cách sử dụng phân hệ Website. Việc chọn 'Sử dụng cho Giỏ hàng' cũng sẽ sử dụng Quy tắc thuế này cho các giao dịch trên Giỏ hàng.

Lưu ý: Không nên sử dụng Mẫu Bán / Mua được chọn ở đây trong Mẫu Thuế Mặt hàng , nó có thể gây nhiễu. Nếu bạn muốn sử dụng cùng thuế suất cho Mẫu thuế mặt hàng và Quy tắc thuế, hãy sử dụng tên khác cho Mẫu thuế bán hàng / mua hàng.

3.30.3. Tính năng

· Tự động áp dụng Quy tắc thuế dựa trên Khách hàng / Nhà cung cấp

Chọn Khách hàng / Nhà cung cấp nếu thuế được áp dụng cho một bên cụ thể. Để nó là Tất cả Nhóm khách hàng / Tất cả Nhóm nhà cung cấp nếu Quy tắc thuế này áp dụng cho tất cả Khách hàng / Nhà cung cấp.

Khi chọn Khách hàng / Nhà cung cấp, địa chỉ Thanh toán và Giao hàng của họ sẽ được tìm nạp nếu được lưu trong phần chính Khách hàng / Nhà cung cấp.

· Tự động áp dụng Quy tắc thuế dựa trên Mặt hàng / Nhóm mặt hàng

Khi đặt một Mặt hàng hoặc nhóm Mặt hàng trong Quy tắc thuế, Quy tắc thuế này sẽ tự động được áp dụng cho các giao dịch mới có Mặt hàng / Nhóm mặt hàng đã chọn.

· Đặt loại thuế

Đặt Danh mục thuế cho phép áp dụng nhiều Quy tắc thuế cho một giao dịch dựa trên các yếu tố khác nhau.

·Hiệu lực

Đặt Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc nếu thuế chỉ được áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Để trống cả hai ngày sẽ dẫn đến Quy tắc thuế không có giới hạn thời gian.

· Ưu tiên

Việc đặt số ưu tiên ở đây sẽ quyết định thứ tự nào sẽ áp dụng Quy tắc thuế trong trường hợp nhiều Quy tắc thuế có tiêu chí tương tự. '1' là mức độ ưu tiên cao nhất, '2' có mức độ ưu tiên thấp hơn, v.v.

3.Quy tắc Thuế hoạt động như thế nào?

Hãy để chúng tôi định cấu hình Quy tắc thuế để hệ thống tự động áp dụng thuế suất cụ thể khi một điều kiện cụ thể phù hợp. Ví dụ: nếu thành phố trong địa chỉ thanh toán của khách hàng là 'Malibu' thì 6,25% thuế tiểu bang, 1% thuế quận và 2,25% thuế quận sẽ được áp dụng.

Tạo Mẫu thuế bán hàng và phí như hình dưới đây.Tạo Quy tắc thuế như hình dưới đây.Khi bạn chọn khách hàng và địa chỉ thanh toán của khách hàng đó có thành phố là 'Malibu', hệ thống sẽ tự động áp dụng các loại thuế thích hợp.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.