Course Content
Hạn mức tín dụng
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

HẠN MỨC TÍN DỤNG

Hạn mức tín dụng là số tiền tín dụng tối đa mà bạn sẵn sàng cung cấp cho Khách hàng.

Hạn mức tín dụng là số tiền tín dụng tối đa mà tổ chức tài chính hoặc người cho vay khác sẽ cấp cho con nợ đối với một hạn mức tín dụng cụ thể. Từ góc độ của Khách hàng, đó là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ tối đa mà họ có thể nhận được mà không cần trả trước tiền.

Bạn có thể đặt Hạn mức tín dụng trong Khách hàng, Nhóm khách hàng và trong Công ty. Khi Đơn đặt hàng hoặc Hóa đơn bán hàng được gửi, Hạn mức tín dụng sẽ được kiểm tra.

Thứ tự ưu tiên để kiểm tra Hạn mức tín dụng như sau:

  1. Giới hạn tín dụng được đặt trong Khách hàng
  2. Giới hạn tín dụng được đặt trong Nhóm khách hàng
  3. Giới hạn tín dụng được đặt trong Công ty

1. Cách Đặt Hạn Mức Tín Dụng

1.Đi tới: Bán> Bán hàng> Khách hàng> Khách hàng .

2.Trong phần Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán, hãy đặt Giới hạn tín dụng.

3.Nếu bạn để Hạn mức tín dụng là mặc định, tức là 0, thì nó không có hiệu lực.

4.Lưu.


2. Tính năng

· Người kiểm soát tín dụng

Bạn có thể cho phép người dùng với một vai trò cụ thể ghi đè xác thực Hạn mức tín dụng và gửi Đơn đặt hàng hoặc Hóa đơn bán hàng ngay cả khi Hạn mức tín dụng của Khách hàng được sử dụng hết.

Để đặt vai trò Người kiểm soát tín dụng:

1.Đi tới: Kế toán> Cài đặt> Thiết lập các Tài khoản

2.Đặt vai trò trong trường Người kiểm soát tín dụng.· Bỏ qua Kiểm tra Giới hạn Tín dụng cho Đơn hàng Bán hàng

Đối với những khách hàng cụ thể, bạn có thể đặt hạn mức tín dụng được kiểm tra dựa trên số tiền tích lũy của các hóa đơn bán hàng chưa thanh toán chứ không phải đơn đặt hàng. Bạn có thể làm như vậy bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm 'Bỏ qua kiểm tra hạn mức tín dụng tại Đơn đặt hàng bán hàng' trong phần 'Giới hạn tín dụng và Điều khoản thanh toán' của khách hàng.· Hạn mức tín dụng cho các nhóm khách hàng

Để đặt Giới hạn Tín dụng ở Cấp độ Nhóm Khách hàng:

1.Chuyển đến Bán> Khách hàng> Nhóm khách hàng .

2.Mở Nhóm khách hàng và đặt Hạn mức tín dụng.

· Hạn mức tín dụng cho công ty

Khi đặt Hạn mức tín dụng ở cấp Công ty, tất cả các Khách hàng sẽ được áp dụng Hạn mức tín dụng này trên toàn cầu.

Để đặt Hạn mức tín dụng ở cấp Công ty:

1.Đi tới Công ty

2.Mở Công ty và đặt Hạn mức tín dụng

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.