Course Content
Giấy báo có
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

GIẤY BÁO CÓ

Giấy báo Có là một tài liệu do người bán gửi cho Khách hàng, thông báo rằng một khoản tín dụng đã được thực hiện vào tài khoản của họ đối với hàng hóa mà người mua trả lại.

Giấy báo Có được phát hành cho giá trị hàng hóa mà Khách hàng trả lại, nó có thể nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tiền của đơn đặt hàng.

1.Làm thế nào để thực hiện một giấy báo có

Người dùng có thể thực hiện Giấy báo có đối với Hóa đơn bán hàng hoặc họ có thể trực tiếp thực hiện Giấy báo có từ Hóa đơn bán hàng mà không cần tham chiếu. Lưu ý rằng để tạo Giấy báo Có, hóa đơn phải được thanh toán bằng Bút toán thanh toán .

1.Đi tới Hóa đơn bán hàng tương ứng và nhấp vào Tạo > Trả lại / Giấy báo có .2.Thông tin chi tiết về Khách hàng và Mặt hàng sẽ được tìm nạp như đã thiết lập trong Hóa đơn bán hàng.

3.Nếu Khách hàng đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ, hãy thực hiện một Bút toán thanh toán so với Hóa đơn bán hàng ban đầu.

4.Lưu và Gửi.Số lượng mặt hàng và Số tiền thanh toán sẽ là số âm vì đó là hàng trả lại.

· Giấy báo Có ảnh hưởng như thế nào đến sổ cái

Sau khi Bút toán thanh toán được tạo so với Hóa đơn bán hàng ban đầu, số tiền này sẽ được cộng vào tài khoản của Khách hàng dưới dạng âm để lần sau khi họ mua hàng, số tiền này sẽ được điều chỉnh.

Đây là cách sổ cái bị ảnh hưởng sau một bút toán thanh toán so với hóa đơn bị trả lại: 


· Không có khoản thanh toán nào được thực hiện đối với Hóa đơn bán hàng

Trong trường hợp không có khoản thanh toán nào được thực hiện so với hóa đơn ban đầu, bạn chỉ có thể hủy Hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ có 5 trong số 10 Mặt hàng được trả lại từ một hóa đơn, thì việc tạo Giấy báo Có sẽ hữu ích cho việc cập nhật sổ cái.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.