Course Content
Xác minh số dư đầu kỳ Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Xác minh số dư đầu kỳ

Khi tất cả tài sản và nợ phải trả đã được nhập, số dư của Tài khoản Số dư đầu kỳ tạm thời phải bằng không

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.