Course Content
Số dư đầu kỳ cho Nguồn vốn (Nợ ngắn hạn) Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Nợ ngắn hạn

Để nhập chi tiết về nợ ngắn hạn, thực hiện

1.Đi đến Bút toán hạch toán

2.Nhập ngày

3.Chọn tài khoản về nợ ngắn hạn và nhập giá trị tại ô Có

4.Chọn tài khoản Temporary Opening và nhập giá trị tại ô Nợ

5.Chọn “Là Số dư đầu kỳ” là Có

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.