Course Content
Số dư đầu kỳ cho Nguồn vốn (Nợ phải trả) Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

 Nợ phải trả

Số dư của các khoản phải trả là số tiền mà bạn nợ nhà cung cấp đối với các hóa đơn họ gửi cho bạn

Bạn có thể nhập chi tiết các khoản phải trả bằng cách sử dụng Công cụ tạo Hóa đơn ban đầu

· Các sử dụng công cụ nhập hóa đơn đầu kỳ

1.Tìm đến Công cụ tạo Hóa đơn ban đầu

2.Chọn công ty

3.Chọn mua hàng trong loại hóa đơn

4.Nhấn Thêm hàng và chọn Nhà cung cấp trong ô các bên, chọn ngày hóa đơn, ngày đáo hạn, tên mặt hàng và số tiền hóa đơn

5.Nhấn tạo hóa đơn

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.