Course Content
Cách Tạo / Chỉnh sửa Tài khoản Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Cách Tạo / Chỉnh sửa Tài khoản

DraERP đi kèm với một Biểu đồ tài khoản được thiết lập tiêu chuẩn. Thay vì tạo / sửa đổi, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Trình nhập tài khoản . Lưu ý rằng Biểu đồ tài khoản hiện có sẽ bị ghi đè khi công cụ này được sử dụng.

  1. Đi tới Biểu đồ của danh sách Tài khoản. Tại đây bạn có thể mở các tài khoản nhóm chứa các tài khoản khác. Có các tùy chọn để “Thêm con” vào tài khoản, Chỉnh sửa hoặc Xóa tài khoản.
  2. Tùy chọn tạo tài khoản con sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn nhấp vào Tài khoản loại Nhóm (thư mục).

 3.Nhập tên cho tài khoản.

 4.Nhập số cho tài khoản.

 5.Đánh dấu vào 'Là Nhóm' nếu bạn muốn đây là tài khoản nhóm có thể chứa các tài khoản khác.

 6.Chọn Loại tài khoản. Việc chọn điều này rất quan trọng vì một số trường chỉ cho phép chọn loại tài khoản cụ thể.

 7.Thay đổi đơn vị tiền tệ nếu tài khoản này sẽ được sử dụng cho các giao dịch với đơn vị tiền tệ khác. Theo mặc định, đó là đơn vị tiền tệ của Công ty. Để     biết thêm, hãy truy cập trang Kế toán Đa tiền tệ .

 8.Nhấp vào Tạo mới.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.