Course Content
Cài đặt khóa sổ kỳ kế toán Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

CÀI ĐẶT KHÓA SỔ KỲ KẾ TOÁN1. Cố định tài khoản đến ngày

Cố định các giao dịch kế toán đến ngày được chỉ định, không ai có thể thực hiện / sửa đổi bút toán ngoại trừ Vai trò được chỉ định.

2. Vai trò được phép cố định tài khoản và chỉnh sửa các bút toán đã được cố định

Người dùng có Vai trò này được phép thiết lập các tài khoản bị cố định và tạo / sửa đổi các mục kế toán đối với các tài khoản được cố định

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.