Course Content
Lệnh thanh toán
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

LỆNH THANH TOÁN

Lệnh Thanh toán là một tài liệu nội bộ để ghi lại các khoản thanh toán hàng loạt cho các Nhà cung cấp.

Trong các tập đoàn lớn, quyết định thanh toán cho Nhà cung cấp được thực hiện bởi một người như Quản lý mua hàng. Hành động thanh toán được thực hiện bởi Kế toán.

Lệnh Thanh toán là thông tin liên lạc giữa Quản lý mua hàng và Kế toán thông báo cho Kế toán viên tiến hành Thanh toán.

Trong DraERP, bằng cách sử dụng Lệnh thanh toán, bạn có thể tìm nạp nhiều Yêu cầu thanh toán được tạo dựa trên một Nhà cung cấp.

1.Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo và sử dụng Lệnh thanh toán, trước tiên bạn nên tạo như sau:

1.Đơn mua hàng

Hoặc

2.Hóa đơn mua hàng

2.Cách tạo Lệnh thanh toán

1.Chuyển đến danh sách Lệnh thanh toán và nhấp vào Mới.

2.Chọn tài khoản ngân hàng của Công ty.

3.Nhấp vào nút Nhận từ và chọn Yêu cầu thanh toán. Áp dụng bộ lọc nếu cần và chọn nhiều Yêu cầu thanh toán.4.Yêu cầu thanh toán sẽ được tìm nạp vào Lệnh thanh toán. 5.Lưu và Gửi Lệnh Thanh toán. Bây giờ, bạn sẽ thấy một nút để thực hiện hàng loạt Bút toán thanh toán.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.