Course Content
Đối chiếu thanh toán
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

ĐỐI CHIẾU THANH TOÁN

Đối chiếu Thanh toán được sử dụng để liên kết các khoản thanh toán với hóa đơn.

Trong các tình huống phức tạp, đặc biệt là trong ngành tư liệu sản xuất, đôi khi không có mối liên hệ trực tiếp giữa các khoản thanh toán và hóa đơn. Ví dụ: giả sử một đối tác là khách hàng, bạn gửi hóa đơn cho khách hàng và khách hàng gửi cho bạn các khoản thanh toán hoặc thanh toán dựa trên một số lịch biểu không được liên kết với hóa đơn của bạn.

Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể đối sánh Thanh toán với Hóa đơn bằng cách sử dụng Đối chiếu thanh toán.

Để truy cập Đối chiếu Thanh toán, hãy chuyển đến:

Trang chủ> Kế toán> Tài khoản Phải thu> Đối chiếu Thanh toán

1. Cách Đối sánh Thanh toán với Hóa đơn

1.Chuyển đến Đối chiếu Thanh toán.

2.Chọn một Công ty.

3.Chọn Loại Đối tác và chọn Đối tác. Tài khoản Phải thu / Phải trả sẽ được chọn tự động.

4.Chọn tài khoản Ngân hàng / Tiền mặt mà các khoản thanh toán cần được đối chiếu.

5.Nếu bạn muốn lọc các bản ghi, hãy chọn phạm vi ngày cho các hóa đơn hoặc đặt số tiền tối thiểu hoặc tối đa cho các hóa đơn cũng như các giao dịch thanh toán

6.Nhấp vào nút Nhận các Bút toán Chưa được Điều chỉnh .

7.Thao tác này sẽ tìm nạp tất cả các hóa đơn chưa được liên kết và các giao dịch thanh toán từ đối tác đó trong bảng Hóa đơn và Thanh toán tương ứng.

8.Bạn có thể chọn bất kỳ bút toán cụ thể để phân bổ hoặc có thể nhấp vào nút Phân bổ mà không cần chọn bất kỳ thứ gì để phân bổ tất cả các bút toán.

9.Bảng phân bổ sẽ được điền dựa trên FIFO hoặc / và lựa chọn.

10. Số tiền được phân bổ là số tiền bạn muốn phân bổ cho việc đối chiếu.

11. Nhấp vào Đối chiếu để đối chiếu các bút toán đã phân bổ. Bạn sẽ nhận được một thông báo có nội dung 'Đã đối chiếu thành công'.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.