Course Content
Tiền tệ
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

TIỀN TỆ

Trong DraERP, danh sách Tiền tệ lưu trữ giá trị tiền tệ, đó là ký hiệu và đơn vị phân số. Hầu hết các loại tiền tệ thường được sử dụng đều đã có mặt trong DraERP. Tỷ giá hối đoái được tìm nạp tự động theo tỷ giá thị trường hiện tại. Bạn cũng có thể định cấu hình hệ thống để sử dụng tỷ giá hối đoái cố định cũ hơn bằng cách tạo chúng trong biểu mẫu Chuyển đổi tiền tệ

Để truy cập danh sách Tiền tệ, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Đa tiền tệ> Tiền tệ

Ví dụ: đây là cách trang Tiền tệ cho Euro:


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.