Course Content
Số dư đầu kỳ cho Tài sản (Tài sản ngắn hạn) Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Tài sản ngắn hạn

·  Cách để nhập chi tiết về Tài sản ngắn hạn

1.Đi đến Bút toán hạch toán

2.Chọn ngày nhập

3.Chọn tài khoản về Tài sản ngắn hạn và nhập giá trị trong ô Nợ

4.Chọn tài khoản số dư đầu kỳ tạm thời và nhập giá trị trong ô Có

5.Chọn “Là Số dư đầu kỳ” là Có


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.