Course Content
Biểu mẫu Bút toán hạch toán Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Biểu mẫu Bút toán hạch toán

Biểu mẫu Bút toán hạch toán cho phép bạn đặt và chọn danh sách tài khoản và các tùy chọn được xác định trước trong khi thực hiện Bút toán hạch toán

Để truy cập Mẫu Bút toán Hạch toán, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Sổ Cái> Biểu mẫu Bút toán hạch toán

1. Cách tạo và sử dụng Biểu mẫu Bút toán hạch toán

Đi tới Danh sách Mẫu Bút toán Hạch toán và nhấp vào Mới.

Thêm các chi tiết sau:

Tiêu đề Mẫu: Điều này sẽ được sử dụng để chọn mẫu từ Bút toán hạch toán.

Công ty: Theo mặc định, công ty được xác định trong Mặc định chung được chọn. Bạn cũng có thể chọn bất kỳ công ty nào khác.

Loại bút toán: Bạn có thể chọn từ các loại bút toán có sẵn trong Bút toán hạch toán. Giá trị mặc định là loại Bút toán hạch toán

Có 3 'Loại bút toán' đặc biệt trong này:

  1. Bút toán số dư đầu kỳ: Thao tác này sẽ lấy tất cả các tài khoản và tải chúng vào bảng 'Bút toán kế toán'.
  2. Bút toán ngân hàng: Thao tác này sẽ lấy và tải Tài khoản Ngân hàng mặc định nếu được đặt.
  3. Nhập tiền mặt : Thao tác này sẽ nhận và tải Tài khoản tiền mặt mặc định nếu được đặt.

Là số dư đầu kỳ: Tùy chọn này sẽ được đặt tự động thành 'Có' nếu 'Bút toán số dư đầu kỳ' được chọn làm Loại bút toán

Sê-ri: Bạn có thể chọn từ danh sách đặt tên series có sẵn cho Bút toán hạch toán

Bút toán kế toán : Tại đây bạn có thể chọn một danh sách các tài khoản để thêm vào bút toán.

  1. Lưu và đi tới Bút toán hạch toán và nhấp vào mới.
  2. Trong trường 'Từ Mẫu' khi bạn chọn mẫu, nó sẽ tải các tài khoản và các tùy chọn khác được đặt trong đó. Xin lưu ý rằng nó sẽ xóa bảng Bút toán kế toán trước tiên, nhưng bạn có thể thêm nhiều tài khoản hơn vào bảng ngoài những tài khoản được tìm nạp từ mẫu.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.