Course Content
Số dư đầu kỳ cho Tài sản (Các khoản phải thu) Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Các khoản phải thu

Số dư của các khoản phải thu là số tiền mà Khách hàng nợ bạn đối với hóa đơn bán hàng mà bạn đã gửi cho họ

Bạn có thể nhập chi tiết các khoản phải trả bằng cách sử dụng Công cụ tạo hóa đơn ban đầu

· Các sử dụng Công cụ tạo hóa đơn ban đầu

1.Tìm đến Công cụ tạo Hóa đơn ban đầu

2.Chọn công ty

3.Chọn bán hàng trong loại hóa đơn

4.Nhấn Thêm hàng và chọn Khách hàng trong ô Bên, chọn ngày hóa đơn, ngày đáo hạn, tên mặt hàng và số tiền chưa thanh toán của hóa đơn

5.Nhấn tạo hóa đơn

Hóa đơn bán hàng sẽ được tạo. Bạn có thể tạo Bút toán thanh toán đối ứng với các hóa đơn này khi bạn nhận được số tiền phải từ khách hàng


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.