Course Content
Chuyển đổi tiền tệ
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Biểu mẫu Chuyển đổi tiền tệ trong DraERP lưu trữ tỷ giá hối đoái do Người dùng lưu trữ theo cách thủ công. Theo mặc định, DraERP tự động tìm nạp tỷ giá hối đoái hiện tại cho các loại tiền tệ theo thị trường. Tuy nhiên, bạn có thể lưu trữ tỷ giá hối đoái cố định và sử dụng chúng. Bạn cần bật 'Cho phép tỷ giá hối đoái cũ' trong Thiết lập các Tài khoản để sử dụng tỷ giá hối đoái được lưu trữ trong biểu mẫu Tỷ giá hối đoái.

Để truy cập danh sách Đổi tiền tệ, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Đa tiền tệ> Chuyển đổi tiền tệ

1.Cách tạo Chuyển đổi tiền tệ

1.Chuyển đến danh sách Chuyển đổi tiền tệ và nhấp vào Mới.

2.Nhập ngày mà tỷ giá hối đoái này sẽ có hiệu lực. Các biểu mẫu Chuyển tiền tệ mới được lưu với ngày tháng mới hơn sẽ được sử dụng trong các giao dịch.

3.Đặt đơn vị tiền tệ Từ và Đến.

4.Nhập Tỷ giá hối đoái, chẳng hạn, 1 USD = 23.000 VND

5.Chọn xem tỷ giá hối đoái áp dụng cho giao dịch bán, mua hoặc cả hai.

6.Lưu.

 
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.