Course Content
Điều khoản thanh toán
FINTECH DRACO
Feb 17, 2023

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Thời hạn thanh toán giúp thiết lập lịch trình mà các khoản thanh toán sẽ được thực hiện.

Thời hạn thanh toán xác định một mảng thanh toán cụ thể. Ví dụ: thanh toán 50% khi vận chuyển và 50% khi giao hàng. Bạn có thể lưu các điều khoản thanh toán của doanh nghiệp mình trên DraERP và đưa chúng vào tất cả các tài liệu trong quy trình bán hàng / mua hàng. DraERP sẽ thực hiện tất cả các bút toán Sổ cái cho phù hợp.

Trong DraERP, biểu mẫu Điều khoản thanh toán chỉ xác định tỷ lệ phần trăm. Lịch trình thanh toán thực tế có thể dễ dàng được áp dụng bằng cách sử dụng Mẫu Điều khoản thanh toán.

Bạn có thể sử dụng Điều khoản thanh toán trong các tài liệu sau:

  1. Hóa đơn bán hàng
  2. Hóa đơn mua hàng
  3. Đơn đặt hàng bán
  4. Đơn đặt hàng mua
  5. Bảng báo giá

Để truy cập Điều khoản thanh toán, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Kế toán> Điều khoản thanh toán


1. Cách tạo Điều khoản thanh toán

1.Chuyển đến danh sách Điều khoản thanh toán và nhấp vào Mới.

2.Nhập tên cho Điều khoản thanh toán (ví dụ: 50% sau khi giao hàng).

3.Nhập phần Hóa đơn. Nếu bạn nhập 50, phần phải thanh toán sẽ là 50 phần trăm của số tiền trên Hóa đơn.

4.Chọn loại Ngày đến hạn.

5.Trong Ngày tín dụng, hãy nhập số ngày mà sau đó số tiền còn lại phải được thanh toán.

6.Lưu.Các trường được giải thích như sau:

Tên Điều khoản thanh toán: Tên cho điều khoản thanh toán này.

Ngày đến hạn dựa trên: Cơ sở để tính ngày đến hạn cho Điều khoản thanh toán. Đây được tính X số ngày kể từ ngày đăng hóa đơn / đơn đặt hàng. Có ba lựa chọn:

  1. (Các) ngày sau ngày lập hóa đơn : Ngày đến hạn phải được tính bằng ngày liên quan đến ngày đăng hóa đơn. Ví dụ: nếu nhập số 7 vào ngày 20, thì ngày đến hạn sẽ là 27.
  2. (Các) ngày sau khi kết thúc tháng hóa đơn : Ngày đến hạn phải được tính bằng ngày liên quan đến ngày cuối cùng của tháng mà hóa đơn được tạo. Ví dụ: nếu số 7 được nhập vào tháng hiện tại và ngày cuối cùng của tháng là ngày 30, ngày đến hạn sẽ là ngày 7 của tháng tiếp theo.
  3. (Các) tháng sau khi kết thúc tháng lập hóa đơn : Ngày đến hạn phải được tính bằng tháng liên quan đến ngày cuối cùng của tháng mà hóa đơn được tạo. Ví dụ: nếu số 3 được nhập vào ngày 20 tháng 1, thì ngày đến hạn sẽ là ngày 20 tháng 3.

Phần phải trả cho Hóa đơn (%): Phần của tổng số tiền hóa đơn sẽ được áp dụng cho Điều khoản thanh toán này. Giá trị đưa ra sẽ được coi là tỷ lệ phần trăm, tức là 50 = 50% tổng số hóa đơn / đơn đặt hàng

Ngày Tín dụng (tùy chọn): Số ngày hoặc tháng tín dụng được phép tùy thuộc vào tùy chọn được chọn trong trường Ngày Đến hạn Dựa trên. 0 có nghĩa là không có tín dụng được phép.

Mô tả: (tùy chọn) Mô tả ngắn gọn về Thời hạn thanh toán.


· Thiết lập chiết khấu khi thanh toán sớm

Bạn có thể thiết lập các điều khoản thanh toán chiết khấu để nếu thanh toán được thực hiện trong khoảng thời gian được chỉ định thì một số lượng / phần trăm của giá trị hóa đơn sẽ được chiết khấu. Các trường sau xác định cấu hình chiết khấu:

Loại giảm giá: Mặc định là Phần trăm. Bạn cũng có thể thay đổi nó thành Số tiền.

Chiết khấu: Theo Tỷ lệ phần trăm hoặc Số tiền (ví dụ: 10% hoặc 5.000).

Hiệu lực của Chiết khấu Dựa trên: Trường này hoạt động tương tự như trường Dựa trên Ngày Đến hạn trong phần trước.

Hiệu lực chiết khấu: Số ngày hoặc tháng chiết khấu có hiệu lực đối với ngày lập hóa đơn (ví dụ: 10 ngày sau ngày lập hóa đơn).


Bây giờ bạn có thể liên kết Điều khoản thanh toán với Hóa đơn và khi tạo thanh toán dựa trên hóa đơn đó, chiết khấu sẽ được áp dụng tự động.

· Điều khoản thanh toán trong Chứng từ được chuyển đổi

Khi chuyển đổi hoặc sao chép các tài liệu trong quy trình bán hàng / mua hàng, (các) Điều khoản thanh toán đính kèm sẽ được sao chép. Khi tạo Đơn hàng bán từ Báo giá, Ngày đến hạn trong Điều khoản thanh toán sẽ theo Báo giá, điều này cần được cập nhật.

Để dễ sử dụng, bạn cũng có thể đặt Mẫu điều khoản thanh toán và chỉ cần chọn lại.

· Thêm điều khoản thanh toán vào chứng từ

Khi bạn đã soạn xong Mẫu điều khoản thanh toán, bạn có thể sử dụng chúng trong các giao dịch mua bán. Dựa trên giá trị được xác định cho Điều khoản thanh toán và giá trị giao dịch, lịch trình thanh toán sẽ được xác định, với Ngày đến hạn cho mỗi bảng thanh toán.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.