Course Content
Bộ lọc thứ nguyên kế toán
FINTECH DRACO
Feb 14, 2023

Bộ lọc Thứ nguyên Kế toán

1. Cách tạo Bộ lọc Thứ nguyên Kế toán trong DraERP.

  1. Chuyển đến danh sách Bộ lọc Thứ nguyên Kế toán và nhấp vào Mới.
  2. Chọn Thứ nguyên kế toán mà hạn chế phải được áp dụng.
  3. Chọn 'Cho phép' hoặc 'Hạn chế' trong trường Cho phép Hoặc Hạn chế dựa trên loại hạn chế bạn muốn áp dụng.
  4. Thêm tài khoản mà hạn chế sẽ được áp dụng trong bảng Tài khoản. Theo tùy chọn, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm 'Bắt buộc' nếu thứ nguyên kế toán phải được thực hiện bắt buộc đối với bất kỳ tài khoản cụ thể nào.
  5. Thêm các giá trị thứ nguyên trong bảng Tham số sẽ được phép hoặc hạn chế cho các tài khoản được đề cập.


2. Tính năng

· Lọc các thứ nguyên kế toán trong giao dịch

Dựa trên các hạn chế được áp dụng cho tài khoản, chỉ những thứ nguyên được phép sẽ được lọc và hiển thị trong các giao dịch.


· Xác thực cho các thứ nguyên không hợp lệ và bắt buộc

Trong trường hợp bất kỳ thứ nguyên bắt buộc nào bị thiếu hoặc thứ nguyên bị hạn chế được gắn thẻ đối với bất kỳ tài khoản hiện hành nào, hệ thống sẽ không cho phép gửi giao dịch đó cho đến khi thứ nguyên kế toán chính xác được chọn.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.