Course Content
Tài khoản ngân hàng
FINTECH DRACO
Feb 14, 2023

Tài khoản ngân hàng

Trong DraERP, Tài khoản ngân hàng có thể được tạo cho Công ty cũng như các bên khác như Khách hàng, Nhà cung cấp, v.v. Làm điều này cho phép bạn ghi lại tất cả các giao dịch ngân hàng một cách chính xác để tính chính xác.

Bạn có thể thêm Tài khoản ngân hàng trong DraERP cho Công ty, Nhà cung cấp, Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác thực hiện các giao dịch. Sau đó, Tài khoản ngân hàng có thể được chọn trong Bút toán thanh toán như là Phương thức thanh toán

Để truy cập Tài khoản Ngân hàng, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Sao kê ngân hàng> Tài khoản ngân hàng


1. Điều kiện bắt buộc

Trước khi tạo và sử dụng Tài khoản ngân hàng, bắt buộc phải tạo Ngân hàng

2.Cách tạo Tài khoản Ngân hàng

1.Nhập Tên tài khoản.

2.Chọn ‘Là tài khoản Công ty’ để liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản kế toán ngân hàng trong Biểu đồ tài khoản

3.Chọn một Ngân hàng.

4.Lưu

· Các tùy chọn bổ sung khi tạo Tài khoản Ngân hàng

Là Tài khoản Mặc định : Bật tính năng này sẽ sử dụng tài khoản này làm tài khoản ngân hàng mặc định cho tất cả các giao dịch.

Là Tài khoản Công ty : Bật nếu Tài khoản Ngân hàng này là Tài khoản Công ty.

Có thể đặt Loại tài khoản và Loại tài khoản phụ để phân loại thêm trong báo cáo, v.v.

3. Tính năng

· Chi tiết về các bên

Loại bên : Nếu đây không phải là tài khoản công ty, hãy đặt tài khoản này thuộc về ai. Các tùy chọn có sẵn là: Khách hàng, Nhân viên, Thành viên, Cổ đông, Học sinh và Nhà cung cấp.

Bên : Chọn Khách hàng / Nhà cung cấp cụ thể, v.v.

· Chi tiết tài khoản

Để tham khảo, các chi tiết sau về Tài khoản ngân hàng có thể được lưu trữ trong DraERP:

  1. IBAN
  2. Số tài khoản ngân hàng
  3. Mã chi nhánh
  4. Số SWIFT

· Địa chỉ và Liên hệ

Địa chỉ : Một ngân hàng có thể có nhiều địa chỉ trong cùng một địa phương. Địa chỉ chi nhánh ngân hàng có thể được đặt tại đây.

Liên hệ : Người liên hệ có thể được liên kết tại đây. Các ngân hàng thường cung cấp người liên hệ chuyên dụng cho các tài khoản công ty, bạn có thể thêm người liên hệ của người đó tại đây.

Trang web : Bạn có thể thêm trang web của ngân hàng tại đây.

· Chi tiết tích hợp

Ngày tích hợp cuối cùng : Nếu ngân hàng của bạn hỗ trợ Tích hợp Plaid, việc đặt ngày ở đây sẽ đồng bộ hóa vào ngày đã đặt. Thao tác này sẽ tạo các mục Giao dịch ngân hàngHave a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.