Course Content
Cách thiết lập Năm tài chính
FINTECH DRACO
Feb 14, 2023

Cách thiết lập Năm tài chính

  1. Chuyển đến danh sách Năm tài chính.
  2. Để đặt Năm tài chính làm mặc định, hãy nhấp vào nút Đặt làm Mặc định .

Trong trường hợp bạn có nhiều công ty chia sẻ cùng một Năm tài chính, bạn có thể thêm nó vào như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau: Ghi chú:

1.    Năm tài chính nên được tạo mỗi năm, vào cuối năm tài chính hiện tại. Tạo năm tài chính mới đã được tự động hóa trên DraERP

2.   Ba ngày trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại, hệ thống sẻ kiểm tra nếu năm tài chính mới đã được tạo. Nếu chưa được tạo thì hệ thống sẽ tự động tạo năm tài chính mới

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.