Course Content
Cài đặt kế toán hoãn lại Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

CÀI ĐẶT KẾ TOÁN HOÃN LẠI


1. Ghi nhận kế toán hoãn lại dựa vào

Số tiền doanh thu hoãn lại có thể được đặt trước dựa trên hai tiêu chí. Tùy chọn mặc định ở đây là 'Ngày'. Nếu 'Ngày' được chọn, số tiền doanh thu hoãn lại sẽ được đặt trước dựa trên số ngày trong mỗi tháng và nếu 'Tháng' được chọn, thì số tiền đó sẽ được đặt trước dựa trên số tháng. Ví dụ: Nếu 'Ngày' được chọn và doanh thu $12.000 phải được hoãn lại trong kỳ 12 tháng, thì $986,30 sẽ dành cho tháng có 30 ngày và $1019,17 sẽ được đặt trước cho tháng có 31 ngày. Nếu 'Tháng' được chọn, doanh thu hoãn lại $1000 sẽ được ghi nhận mỗi tháng bất kể số ngày trong tháng.

2. Tự động xử lý bút toán kế toán hoãn lại

Cài đặt này được bật theo mặc định. Trong trường hợp bạn không muốn các bút toán kế toán hoãn lại được đăng tự động, bạn có thể tắt cài đặt này. Nếu cài đặt này bị tắt, kế toán hoãn lại sẽ phải được xử lý theo cách thủ công bằng Quy trình Kế toán hoãn lại

3. Ghi nhận bút toán hoãn lại thông qua Bút toán hạch toán

Theo mặc định, các bút toán về doanh thu hoãn lại sẽ được ghi nhận trực tiếp tương ứng với hóa đơn. Để ghi nhận các khoản tiền hoãn lại này thông qua Journal entry, chức năng này cần được bật lên

4. Gửi Bút toán hạch toán

Tùy chọn này chỉ có thể áp dụng nếu các bút toán kế toán hoãn lại được đăng qua Bút toán hạch toán. Theo mặc định, Bút toán hạch toán về kế toán hoãn lại sẽ được ghi nhận ở trang thái Nháp để người dùng xác nhận và Gửi thủ công. Nếu chức năng này được bật, Bút toán hạch toán sẽ tự động Gửi mà không cần người dùng can thiệp. Chức năng này chỉ hiện thị nếu Ghi nhận bút toán hoãn lại thông qua Bút toán hạch toán được chọn

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.