Course Content
Số dư đầu kỳ cho Nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu) Edited
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

Vốn chủ sở hữu

Để nhập chi tiết về tài khoản vốn chủ sở hữu, thực hiện

1.Đi đến Bút toán hạch toán

2.Nhập ngày

3.Chọn tài khoản về vốn chủ sở hữu và nhập giá trị tại ô Có

4.Chọn tài khoản Temporary Opening và nhập giá trị tại ô Nợ

Chọn “Là Số dư đầu kỳ” là Có


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.