Course Content
Số dư đầu kỳ cho Tài sản (Tài sản cố định) Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

SỐ DƯ ĐẦU KỲ CHO TÀI SẢN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH)

Tài sản cố định (TSCĐ)

Để nhập các TSCĐ có sẵn, đầu tiên, tạo TSCĐ và tạo Journal Entry để cập nhật TSCĐ vào General Ledger (Sổ cái)

· Tạo TSCĐ

Tạo TSCĐ cho các TSCĐ mà công ty sở hữu nhưng chưa khấu hao hết

Các bước thực hiện:

1.Tạo Mặt hàng với “Là TSCĐ” được bật

2.Vào Tài sản – Tài sản – Mới

3.Nhập tên TSCĐ

4.Nhập mã Mặt hàng đã tạo ở bước 1

5.Nhập vị trí lưu TSCĐ

6.Nhập ngày mua TSCĐ

7.Nhập Nguyên giá TSCĐ

8.Chọn “Là TSCĐ đã tồn tại”

9.Lưu
·Tạo Bút toán hạch toán để cập nhật TSCĐ vào Sổ cái

Khi tạo TSCĐ có chọn “Là TSCĐ đã tồn tại”, trong Sổ cái chưa cập nhật về TSCĐ. Bạn cần cập nhật giá trị TSCĐ thông qua Bút toán hạch toán

Các bước:

1.Đi đến Bút toán hạch toán

2.Nhập ngày tạo

3.Chọn Tài khoản TSCĐ và nhập giá trị vào cột debit

4.Chọn Tài khoản Số dư đầu kỳ tạm thời và nhập giá trị vào cột Có

5.Chọn “Có” trong Là số dư đầu kỳ

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.