Course Content
Cài đặt in Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

CÀI ĐẶT IN


1. Hiển thị bao gồm thuế trong bản in

Các loại thuế áp dụng sẽ được hiển thị trong chế độ xem bản in.

2. Hiển thị Lịch biểu Thanh toán trong bản in

Bảng Lịch biểu Thanh toán được hiển thị khi sử dụng Điều khoản thanh toán . Bật tính năng này sẽ hiển thị bảng này ở dạng xem in.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.