Course Content
Hoá đơn bán hàng (1)
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Hóa đơn bán hàng là một hóa đơn mà bạn gửi cho Khách hàng của mình để Khách hàng thanh toán.

Hóa đơn bán hàng là một giao dịch kế toán. Khi gửi Hóa đơn bán hàng, hệ thống cập nhật doanh và khoản phải thu đối ứng tài khoản khách hàng.

Để truy cập danh sách Hóa đơn bán hàng, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Tài khoản phải thu> Hóa đơn bán hàng

1.Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo và sử dụng Hóa đơn bán hàng, trước tiên bạn nên tạo như sau:

  1. Mặt hàng
  2. Khách hàng

Không bắt buộc:

  1.  Đơn đặt hàng
  2.  Phiếu giao hàng

2.Cách tạo Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng thường được tạo từ Đơn đặt hàng hoặc Phiếu giao hàng. Chi tiết Mặt hàng của Khách hàng sẽ được tìm nạp vào Hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo Hóa đơn bán hàng trực tiếp, ví dụ: hóa đơn POS.

Để tự động tìm nạp các chi tiết trong Hóa đơn bán hàng, hãy nhấp vào Lấy các mặt hàng từ . Các chi tiết có thể được tìm nạp từ Đơn đặt hàng, Phiếu giao hàng hoặc Báo giá.

Để tạo thủ công, hãy làm theo các bước sau:

1.Chuyển đến danh sách Hóa đơn bán hàng và nhấp vào Mới.

2.Chọn Khách hàng.

3.Đặt Ngày Đến hạn Thanh toán.

4.Trong bảng Mặt hàng, chọn Mục và đặt số lượng.

5.Giá sẽ được tìm nạp tự động nếu Giá mặt hàng được thêm vào, nếu không, hãy thêm giá trong bảng.

6.Ngày và giờ đăng bài sẽ được đặt thành hiện tại, bạn có thể chỉnh sửa sau khi đánh dấu vào hộp kiểm bên dưới Thời gian đăng bài để thực hiện một mục đã cập nhật.

7.Lưu và Gửi. · Các tùy chọn bổ sung khi tạo Hóa đơn bán hàng

Bao gồm Thanh toán (POS) : Nếu hóa đơn này dành cho bán lẻ / Điểm bán hàng.

Là Trả lại (Giấy báo có) : Đánh dấu vào mục này nếu khách hàng đã trả lại các mặt hàng.

· Trạng thái

Đây là những trạng thái được tự động gán cho Hóa đơn bán hàng.


Bản nháp : Bản nháp đã được lưu nhưng chưa được gửi.

Trả lại hàng : Nó được chỉ định cho Giấy báo có được tạo so với Hóa đơn bán hàng ban đầu. Mặc dù bạn cũng có thể tạo một Giấy báo có hàng độc lập.

Đã phát hành Giấy báo có : Các mặt hàng được trả về bởi các khách hàng và Giấy báo có được tạo ra để đối ứng với hóa đơn này

Đã Gửi : Hóa đơn được nộp lên hệ thống và sổ cái tổng hợp đã được cập nhật.

Đã thanh toán : Khách hàng đã thanh toán và một Bút toán thanh toán đã được Gửi

Đã thanh toán một phần : Khách hàng đã thanh toán một phần Hóa đơn dựa và Bút toán thanh toán đã gửi

Chưa thanh toán: Hóa đơn được tạo nhưng thanh toán đang chờ xử lý nhưng trong ngày đến hạn thanh toán.

Chưa thanh toán và hưởng chiết khấu : Thanh toán đang chờ xử lý và bất kỳ đăng ký nào đang diễn ra đều được chiết khấu bằng cách sử dụng Chiết khấu hóa đơn .

Quá hạn và được chiết khấu : Thanh toán đang chờ xử lý sau ngày đến hạn thanh toán và bất kỳ đăng ký nào đang diễn ra đều đã được chiết khấu bằng cách sử dụng Chiết khấu hóa đơn .

Quá hạn : Thanh toán đang chờ xử lý sau ngày đến hạn thanh toán.

Đã hủy : Hóa đơn bán hàng bị hủy vì bất kỳ lý do gì. Khi hóa đơn bị hủy, tác động đó lên Tài khoản và hàng tồn kho sẽ được hoàn tác.

3.Tính năng

· Ngày

Ngày đăng : Ngày mà Hóa đơn bán hàng sẽ ảnh hưởng đến sổ sách tài khoản của bạn, tức là Sổ cái của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các số dư của bạn trong kỳ kế toán đó.

Ngày đến hạn : Ngày đến hạn thanh toán (nếu bạn đã bán theo hình thức bán chịu). Hạn mức tín dụng có thể được thiết lập từ chính Khách hàng .

· Các thứ nguyên kế toán

Thứ nguyên kế toán cho phép bạn gắn thẻ các giao dịch dựa trên Lãnh thổ, Chi nhánh, Khách hàng cụ thể, v.v. Điều này giúp xem các báo cáo kế toán một cách riêng biệt dựa trên (các) thứ nguyên đã chọn.

· Chi tiết đơn đặt mua của khách hàng

Đơn đặt mua của Khách hàng : Theo dõi Số Đơn đặt mua của khách hàng đã nhận được, chủ yếu để ngăn việc tạo ra các Đơn đặt hàng hoặc Hóa đơn trùng lặp cho cùng một PO đã nhận được từ Khách hàng. Bạn có thể thực hiện thêm cấu hình liên quan đến xác thực Số PO của khách hàng trong Cài đặt bán hàng

Ngày đặt hàng của Khách hàng : Ngày mà Khách hàng đã đặt hàng.· Địa chỉ và Liên hệ

Địa chỉ Khách hàng: Đây là Địa chỉ Thanh toán của Khách hàng.

Người liên hệ : Nếu Khách hàng là một công ty, người được liên hệ sẽ được tìm nạp trong trường này nếu được đặt trong biểu mẫu Khách hàng .

Lãnh thổ: Một lãnh thổ là khu vực nơi mà các khách hàng ở, lấy từ các Biểu mẫu khách hàng. Giá trị mặc định là Tất cả các lãnh thổ.

Địa chỉ Giao hàng: Địa chỉ nơi các mặt hàng sẽ được chuyển đến.

· Tiền tệ

Bạn có thể đặt đơn vị tiền tệ mà đơn đặt hàng Hóa đơn bán hàng sẽ được gửi. Điều này có thể được tìm nạp từ tổng thể của Khách hàng hoặc các giao dịch trước đó như Đơn đặt hàng.

  1. Bạn muốn chọn đơn vị tiền tệ của Khách hàng chỉ để Khách hàng tham khảo, trong khi việc đăng tài khoản sẽ chỉ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ cơ bản của Công ty.
  2. Duy trì tài khoản phải thu riêng bằng đơn vị tiền tệ của Khách hàng. Khoản phải thu cho hóa đơn này phải được đăng bằng chính đơn vị tiền tệ đó. 

· Bảng giá

Nếu bạn chọn một Bảng giá, thì giá mặt hàng sẽ được lấy từ danh sách đó. Việc nhấp vào 'Bỏ qua Quy tắc định giá' sẽ bỏ qua Quy tắc định giá được đặt trong Tài khoản> Quy tắc định giá

· Bảng Danh mục hàng

Cập nhật Hàng tồn kho: Chọn hộp kiểm này sẽ cập nhật Sổ cái hàng tồn khi khi gửi Hóa đơn bán hàng. Nếu bạn đã tạo Phiếu xuất kho, Sổ cái hàng tồn kho sẽ thay đổi (nên không cần chọn ô này). Nếu bạn đang bỏ qua việc tạo Phiếu xuất kho, hãy đánh dấu vào hộp kiểm này.

Quét mã vạch : Bạn có thể thêm Hàng hóa trong bảng Danh mục hàng bằng cách quét mã vạch của chúng nếu bạn có máy quét mã vạch.

Hoa hồng tài trợ : Cấp hoa hồng cho Nhân viên bán hàng và Đối tác bán hàng trên số tiền thực của chi tiết đơn hàng này. Nếu bị vô hiệu hóa, mục hàng này sẽ bị bỏ qua trong việc tính toán hoa hồng.

Mã mặt hàng, tên, mô tả, Hình ảnh và Nhà sản xuất sẽ được lấy từ Quản lý mặt hàng (Item Master)

Chiết khấu và Ký quỹ : Bạn có thể áp dụng chiết khấu cho từng Mặt hàng theo tỷ lệ phần trăm hoặc trên tổng số tiền của Mặt hàng.

Giá : Giá được tìm nạp nếu được đặt trong Bảng giá và tổng số tiền được tính.

Drop Ship : Drop Shipping là khi bạn thực hiện giao dịch mua bán nhưng Mặt hàng được giao bởi Nhà cung cấp.

Chi tiết Kế toán : Các tài khoản Doanh thu và Chi phí có thể được thay đổi tại đây mà bạn muốn. Nếu hàng này là Tài sản , nó có thể được liên kết tại đây. Điều này rất hữu ích khi bạn bán Tài sản

Doanh thu hoãn lại : Nếu doanh thu cho Mặt hàng này sẽ được lập hóa đơn trong các tháng tới theo từng phần, thì hãy đánh dấu vào 'Bật Doanh thu hoãn lại'.

Trọng lượng mặt hàng : Chi tiết Trọng lượng mặt hàng trên mỗi đơn vị và Đơn vị tính Trọng lượng được tìm nạp nếu được đặt trong Quản lý mặt hàng

Thông tin chi tiết về kho hàng : Các chi tiết sau sẽ được tải xuống từ Quản lý mặt hàng:

  1. Nhà kho : Nhà kho từ nơi hàng sẽ được gửi đi.
  2. Số lượng có sẵn tại Kho : Số lượng có sẵn trong Kho đã chọn.

Số series và số lô : Nếu Mặt hàng của bạn được xếp theo số series và số lô, bạn sẽ phải nhập số series và số lô trong bảng Mặt hàng. Bạn được phép nhập nhiều Số Sê-ri trong một hàng (mỗi số trên một dòng riêng biệt) và bạn phải nhập cùng một số Số Sê-ri với số lượng.

Biểu thuế mặt hàng : Bạn có thể đặt Biểu mẫu thuế mặt hàng để áp dụng số thuế cụ thể cho Mặt hàng cụ thể này.

Tài liệu tham khảo: Nếu Hóa đơn bán hàng này được tạo từ Đơn đặt hàng / Phiếu giao hàng, thì chứng từ đó sẽ được giới thiệu tại đây. Ngoài ra, Số lượng đã giao sẽ được hiển thị.

Ngắt trang sẽ tạo ngắt trang ngay trước Mục này khi in.

· Bảng chấm công

Nếu bạn muốn lập hóa đơn cho Nhân viên làm việc trên Dự án theo giờ (dựa trên hợp đồng), họ có thể điền vào Bảng chấm công bao gồm tỷ lệ thanh toán của họ. Khi bạn tạo một Hóa đơn bán hàng mới, hãy chọn Dự án sẽ lập hóa đơn và các bút toán Bảng chấm công tương ứng cho Dự án đó sẽ được tìm nạp.

Nếu Nhân viên của Công ty bạn đang làm việc tại một địa điểm và địa điểm đó cần được lập hóa đơn, bạn có thể tạo Hóa đơn dựa trên Bảng chấm công.· Thuế và Phí

Thuế và Phí sẽ được lấy từ Đơn đặt hàng hoặc Phiếu giao hàng .

Tổng số thuế và phí sẽ được hiển thị bên dưới bảng.

Đảm bảo đánh dấu tất cả các khoản thuế của bạn trong bảng Thuế và Phí một cách chính xác để định giá chính xác.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.