Course Content
Đánh giá lại tỷ giá hối đoái
FINTECH DRACO
Feb 18, 2023

ĐÁNH GIÁ LẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1.Để bắt đầu với kế toán đa đơn vị tiền tệ, bạn cần chỉ định đơn vị tiền tệ kế toán trong bản ghi Tài khoản.

2.Bạn có thể xác định Đơn vị tiền tệ từ Biểu đồ Tài khoản trong khi tạo tài khoản.3.Bạn cũng có thể chỉ định / sửa đổi đơn vị tiền tệ cho các tài khoản hiện có bằng cách mở bản ghi Tài khoản cụ thể.

4.Nhấp vào Tài khoản và nhấp vào Chỉnh sửa.1.Cách kích hoạt Đánh giá lại Tỷ giá hối đoái

Tính năng Đánh giá lại Tỷ giá hối đoái là để xử lý tình huống khi bạn có tài khoản với các đơn vị tiền tệ khác nhau trong Biểu đồ tài khoản của một Công ty.

1.Vào Công ty

2.Đặt Tài khoản trong trường 'Tài khoản lãi / lỗ đánh giá tỷ giá chưa thực hiện'. Tài khoản này dùng để cân đối số chênh lệch giữa tổng số có và tổng số ghi nợ.3.Đi tới Đánh giá lại Tỷ giá Hối đoái, chọn Mới

4.Chọn Công ty.

5.Nhấp vào nút 'Nhận bút toán'. Nó sẽ tìm nạp các tài khoản kế toán có đơn vị tiền tệ khác với 'Đơn vị tiền tệ mặc định' được đặt trong Công ty.

6.Tại ô ‘Tỷ giá hối đoái hiện tại’ hệ thống sẽ tự tính ra tỷ giá hiện tại sau nghiệp vụ xuất ngoại tệ gần nhất, còn ô ‘Tỷ giá hối đoái mới’ là tỷ giá dùng để đánh giá lại Tài khỏa kế toán có gốc ngoại tệ này7.Khi Gửi, nút Tạo Bút toán Hạch toán sẽ xuất hiện.8.Nhấp vào nút này sẽ tạo một Bút toán hạch toán để Đánh giá lại Tỷ giá hối đoái. 9.Khi gửi Bút toán hạch toán này, sổ cái bị ảnh hưởng như sau:Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.