Course Content
Bút toán hạch toán liên công ty
FINTECH DRACO
Feb 17, 2023

BÚT TOÁN HẠCH TOÁN LIÊN CÔNG TY

Bút toán hạch toán liên công ty được thực hiện giữa các công ty thuộc cùng một tập đoàn.

Bạn có thể tạo Bút toán hạch toán liên Công ty nếu bạn đang thực hiện các giao dịch với nhiều Công ty. Bạn có thể chọn các Tài khoản mà bạn muốn sử dụng trong các giao dịch giữa các Công ty. Một trường hợp sử dụng có thể xảy ra là một công ty mua hàng hóa thay mặt cho một công ty khác.

Trước khi tạo Bút toán hạch toán liên công ty, bạn cần thiết lập Biểu đồ tài khoản của mình.

1.Đi tới: Tài khoản> Công ty và Tài khoản> Biểu đồ Tài khoản .

2.Chọn Tài khoản mà bạn muốn đặt làm Tài khoản nội bộ cho giao dịch và chọn hộp kiểm 'Tài khoản liên công ty'. Tài khoản này hiện có thể được sử dụng cho các giao dịch Hạch toán liên Công ty. Bạn nên tạo một tài khoản mới cho các giao dịch giữa các công ty.


Bạn cần thực hiện tương tự đối với tất cả các Tài khoản của Công ty mà bạn muốn sử dụng cho các giao dịch liên công ty.

Trong trường hợp công ty mẹ-con, khi một tài khoản được tạo ở công ty mẹ, thì tài khoản đó sẽ được thêm vào công ty con. Điều này chỉ hoạt động nếu bạn đã chọn tùy chọn để tạo Biểu đồ Tài khoản cho Công ty con dựa trên Công ty mẹ.

Bút toán hạch toán liên công ty được tạo bằng cách sử dụng biểu mẫu Bút toán hạch toán trong DraERP. Để truy cập danh sách Bút toán hạch toán, hãy truy cập:

Trang chủ> Kế toán> Sổ cái> Bút toán hạch toán

1. Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo Bút toán hạch toán liên Công ty, bạn cần những điều sau:

  1. Có ít nhất hai công ty
  2. Đặt tài khoản liên kết giữa các công ty trong Biểu đồ tài khoản

2. Cách tạo Bút toán hạch toán liên Công ty

1.Đi tới danh sách Bút toán hạch toán và nhấp vào Mới.

2.Chọn Loại bút toán là 'Bút toán hạch toán liên công ty'.

3.Đặt Công ty đang mua Mặt hàng thay mặt cho một công ty khác.

4.Thêm hàng trong bảng bút toán kế toán. Chỉ có thể tìm nạp các tài khoản liên công ty tại đây.

5.Trong mỗi hàng, bạn phải chỉ định:

  1. Tài khoản nội bộ sẽ bị ảnh hưởng.
  2. Số tiền ghi Nợ hoặc Có.
  3. Trung tâm Chi phí (Nếu đó là Doanh thu hoặc Chi phí).

6.Khi Gửi Bút toán hạch toán, bạn sẽ tìm thấy một nút ở góc trên cùng bên phải, Tạo Bút toán hạch toán liên công ty .7.Nhấn nút. Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu chọn Công ty mà bạn muốn tạo Bút toán hạch toán liên kết công ty8.Khi chọn Công ty, bạn sẽ được chuyển đến một Bút toán hạch toán khác, nơi các trường liên quan sẽ được tham chiếu, tức là Công ty, Loại chứng từ, Tham chiếu Bút toán Nhật ký liên công ty, v.v.
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.