Course Content
Cài đặt về nghiệp vụ phát sinh Edit
FINTECH DRACO
Jul 14, 2023

CÀI ĐẶT VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT SINH1. Cho phép thanh toán vượt mức (%)

Phần trăm bạn được phép lập hóa đơn nhiều hơn so với số tiền đã đặt hàng. Ví dụ: nếu giá trị đơn đặt hàng là 100 đô la cho một mặt hàng và phần trăm được đặt là 10%, thì bạn được phép lập hóa đơn lên đến 110 đô la


2. Vai trò được phép thanh toán vượt mức

Người dùng với vai trò này được phép thanh toán vượt quá tỷ lệ phần trăm cho phép.


3. Vai trò được phép bỏ qua Hạn mức tín dụng

Chọn vai trò được phép gửi các giao dịch vượt quá giới hạn tín dụng đã đặt. Hạn mức tín dụng có thể được đặt trong biểu mẫu Khách hàng.
3. Kiểm tra sự độc nhất của số hóa đơn từ nhà cung cấp

Khi ô này được chọn, các Hóa đơn Mua hàng có cùng giá trị trong trường 'Số hóa đơn từ nhà cung cấp' sẽ không được phép. Điều này rất hữu ích để tránh các bút toán trùng lặp.


4. Bỏ liên kết thanh toán đối với các hóa đơn bị hủy

Nếu ô này được chọn, hệ thống sẽ hủy liên kết thanh toán với hóa đơn tương ứng. Theo mặc định, nếu một Bút toán thanh toán (Payment Entry) được Gửi, hóa đơn được liên kết với nó sẽ không thể bị hủy cho đến khi Bút toán thanh toán này cũng bị hủy. Khi thực hiện hủy liên kết, bây giờ bạn có thể hủy và sửa đổi các hóa đơn. Nhưng các Bút toán thanh toán chưa được liên kết sẽ được hiểu là Thanh toán trước (Advance Payment)


5. Tự động tìm nạp các điều khoản thanh toán từ đơn đặt hàng

Việc kích hoạt tính năng này sẽ tự động tìm nạp Điều khoản thanh toán từ Đơn đặt hàng / Bán hàng vào Hóa đơn mua hàng / Bán hàng được liên kết của nó.


6. Xóa sổ kế toán và sổ cái hàng tồn kho khi xóa giao dịch

Bật tùy chọn này sẽ cho phép xóa liên kết giữa Sổ cái (General Ledger) và Sổ cái Hàng tồn kho trong khi xóa các hóa đơn và phiếu nhập hàng.


7. Tự động ghi sổ bút toán khấu hao tài sản

Khi được chọn, bút tóa tự động khấu hao tài sản sẽ được tạo dựa trên ngày đầu tiên được đặt. Ví dụ: khấu hao hàng năm cho một hạng mục sẽ được lên kế hoạch cho 3/4 năm tiếp theo dựa trên Số khoản khấu hao được ghi trong tài liệu tổng thể. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Asset Depreciation (Khấu hao tài sản)


8. Bỏ liên kết thanh toán trả trước trên đơn đặt hàng bị hủy

Tương tự như tùy chọn trước, tùy chọn này hủy liên kết bất kỳ khoản thanh toán trước nào được thực hiện đối với Đơn đặt hàng / Bán hàng.


9. Bật Kế toán nhóm phổ thông

Nếu mục này được chọn, bút toán điều chỉnh sẽ tự động tạo ra để đối với Hóa đơn mua/bán hàng tương ứng với Khách hàng/Nhà cung cấp.


10. Tạo Bút toán cho số tiền thay đổi

Nếu được chọn, đối với hóa đơn Điểm bán hàng, hệ thống sẽ đăng các bút toán sổ cái xem xét số tiền thay đổi được đưa ra.


11. Bật Kế toán chiết khấu

Nếu được chọn, Tài khoản chiết khấu có thể được thêm vào bảng Khoản mục của Hóa đơn bán hàng, điều này sẽ cho phép bạn tính Khoản giảm giá áp dụng cho Mặt hàng hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép bạn thêm Tài khoản Giảm giá mặc định cho các Mặt hàng, sẽ được tự động tìm nạp khi Mặt hàng được thêm vào Hóa đơn bán hàng.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.