Course Content
Nhân viên luân chuyển
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Nhân viên luân chuyển là một hình thức điều chuyển nội bộ, trong đó nhân viên được chuyển từ công việc này sang công việc khác, thường là ở một cơ quan, phòng ban hoặc đơn vị khác.

Trong DraERP, bạn có thể ghi lại được sự điều chuyển nhân viên đến một công ty hoặc một phòng ban khác bằng cách sử dụng tính năng Nhân viên luân chuyển.

Để truy cập vào Luân chuyển nhân viên: Trang chủ → HRM → Vòng đời nhân viên → Nhân viên luân chuyển.

Điều kiện tiên quyết

Để tạo Nhân viên luân chuyển, bạn cần phải có:

  1. Nhân viên
  2. Phòng ban

Cách tạo Nhân viên luân chuyển

Bước 1: Vào danh sách Nhân viên luân chuyển, chọn “+ Thêm Nhân viên luân chuyển”.

Bước 2: Chọn nhân viên và ngày luân chuyển. Chọn công ty mới trong trường hợp nhân viên được chuyển sang một công ty mới (không bắt buộc).

Trong bảng Chi tiết luân chuyển nhân viên, chọn thuộc tính và điền giá trị hiện tại và giá trị mới.


Ngoài ra, hộp kiểm “Tạo nhân viên mới” có thể được chọn để tạo một ID nhân viên mới khi luân chuyển nhân viên.

Bước 3: Lưu và Gửi

Ghi chú 1: Nếu chọn “Tạo ID nhân viên mới”, một nhân viên mới sẽ được tạo với các thuộc tính được thay đổi theo như bảng chi tiết về luân chuyển nhân viên và nhân viên cũ sẽ được đánh dấu là “Được thuyên giảm”. Phân bổ nghỉ phép cho nhân viên mới này cần phải được tạo thủ công từ thời gian nghỉ phép.

Ghi chú 2: Tài liệu luân chuyển có thể được gửi trong hoặc sau ngày luân chuyển. Sau khi gửi, tất cả những thay đổi có trong bảng chi tiết luân chuyển sẽ được áp dụng.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.