Course Content
Chi phí phương tiện
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Chi phí phương tiện cho hoạt động của một chiếc xe trong quá trình thực hiện một công việc, vv… thường được hoàn trả bởi một chủ lao động hoặc cho phép chống đánh thuế.

Để truy cập vào Chi phí phương tiện: Trang chủ > HR >Yêu cầu chi phí > Chi phí phương tiện

Các bước tạo chi phí phương tiện

1.1. Tạo thẻ:

      Các bước truy cập: Chi phí phương tiện > Hiển thị báo cáo > Tạo thẻ

Sau khi chọn Tạo thẻ, một cửa sổ hiện ra, bạn nhập các thông tin sau:

  1. Trường: Trường được chọn để báo cáo
  2. Chức năng: gồm chức năng Tính tổng, Tính trung bình, Giá trị nhỏ nhất, Giá trị lớn nhất
  3. Chọn Bảng điều khiển: bảng điều khiển đã tạo sẵn trước
  4. Nhãn thẻ: Tên nhãn thẻ
  5. Sau đó nhấn Thêm


1.2. Thiết lập biểu đồ:

Các bước truy cập: HR > Quản lý phương tiện > Chi phí phương tiện > Tạo biểu đồ


Sau khi nhấn Thiết lập biểu đồ, bạn nhập các thông tin sau:

  1. Trường X: Chọn thông tin bạn muốn hiển thị trong biểu đồ: Phương tiện, Chi phí phương tiện, Nhãn hiệu, Nhân viên…
  2. Loại biểu đồ: gồm các loại: Biểu đồ cột, Biểu đồ đường, Biểu đồ phần trăm, Biểu đồ tròn, Biểu đồ bánh rán,... 
  3. Trục Y: Chọn các thuộc tính theo màu sẽ xuất hiện trong biểu đồ
  4. Xem trước Biểu đồ: Sau khi chọn đầy đủ cả trục X và trục Y, bạn có thể Xem trước biểu đồ như thế nào trước khi tạo
  5. Sau đó nhấn Tạo 
Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.