Course Content
Nhật Ký phương tiện
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Nhật ký phương tiện được sử dụng để nhập các chỉ số Công tơ mét, Chi phí Nhiên liệu và Chi phí Dịch vụ.

Để truy cập vào Chi nhánh: Trang chủ > HR > Yêu cầu chi phí > Nhật ký phương tiện


 Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo Nhật ký phương tiện, bạn cần tạo những phần sau:

  1. Phương tiện

Cách tạo nhật ký phương tiện:

Bước 1: Vào danh sách Nhật ký phương tiện, chọn “Thêm Nhật ký phương tiện”.

Bước 2: Chọn giấy phép lái xe, nhân viên; nhập ngày đọc số công tơ mét, giá trị công tơ mét hiện tại

Bước 3: Nhập Thông tin chi tiết về tiếp nhiên liệu [tùy chọn] chẳng hạn như Lượng nhiên liệu, Giá nhiên liệu, Nhà cung cấp và Thông tin xuất hóa đơn.

Ngoài ra, Chi tiết Dịch vụ Xe cũng có thể được thêm vào như hình (tùy chọn).


Bước 4: Lưu


  1. Các tính năng khác:

Quản lý phương tiện trong DraERP cho phép bạn tự động tạo Yêu cầu bồi thường chi phí đối với Chi phí phương tiện của bạn.

Yêu cầu chi phí đối với chi phí xe cộ:

Bước 1: Nhấp vào nút Thực hiện Yêu cầu Chi phí. Nút này chỉ xuất hiện trong trường hợp Nhật ký xe đã nộp


Bước 2: Khi bạn nhấp vào 'Thực hiện Yêu cầu bồi thường chi phí', màn hình hiển thị:

  1. Ngày, Nhân viên, Tổng số chi phí được tìm nạp vào Yêu cầu chi phí đã tạo.
  2. Tổng Chi phí Nhiên liệu và Chi phí Dịch vụ được tính toán và quy đổi thành Số tiền Yêu cầu Chi phí.
  3. Nhân viên có thể gửi Yêu cầu chi phí để được xử lý thêm

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.