Course Content
Loại đơn xin chi tiêu
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Loại đơn chi tiêu là một tài liệu ghi chép các khoản chi tiêu của một tổ chức hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một tháng. Đơn chi tiêu bao gồm thông tin về các khoản chi tiêu đã được thực hiện, chẳng hạn như mua sắm, chi phí đi lại, chi phí đồng phục, chi phí văn phòng, chi phí máy móc, thiết bị, vật tư, chi phí tiền thuê, tiền điện, nước, tiền điện thoại, tiền internet, tiền truyền hình…

Cách tạo Loại đơn xin chi tiêu

Bước 1: Truy cập Loại đơn chi tiêu theo đường dẫn Trang chủ → Yêu cầu chi phí → Loại đơn xin chi tiêu

Bước 2: Chọn “+ Thêm loại đơn xin chi tiêu”

Bước 3: Nhập tên Loại đơn xin chi tiêu

Bước 4: Lưu

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.