Course Content
Mời tuyển dụng
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Thư Mời tuyển dụng được gửi cho các ứng viên được lựa chọn sau khi phỏng vấn và sàng lọc, trong đó nêu rõ lương được đề nghị, chức danh, cấp bậc, bộ phận, số ngày được nghỉ phép và các thông tin khác.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo một cơ hội việc làm, bạn cần phải tạo những phần sau:

  1. Kế hoạch tuyển dụng
  2. Ứng viên
  3. Cơ hội việc làm

Cách tạo một thư Mời tuyển dụng

Bước 1: Vào trang Mời tuyển dụng

Bước 2: Chọn “+ Thêm Mời tuyển dụng”

Bước 3: Điền các thông tin cơ bản

  1. Ứng viên
  2. Ngày đề xuất
  3. Chức danh

Bước 4: Lựa chọn trang thái

Bước 5: Lưu và Gửi


Các tính năng khác

  1. Điều khoản mời làm việc

Trong phần này, bạn có thể nhập thời hạn nhận công việc như mô tả công việc, thời gian thông báo, ưu đãi, kì nghỉ cho từng năm, v.v. và chỉ định giá trị/ mô tả của nó.


  1. Chọn điều khoản và điều kiện

  1. Điều khoản dịch vụ

  1. Chi tiết văn bản

DRAERP cho phép tạo một định dạng in sẵn để in “Thư Mời tuyển dụng”. Để tạo “thư Mời tuyển dụng”, đầu tiên cần phải điền “Tiêu đề đầu trang” và “In tiêu đề” trong phần “Chi tiết văn bản”.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.