Course Content
Bảng chấm công hàng tháng
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Bảng chấm công hàng tháng là bảng cáo tình trạng chấm công của các nhân viên trong công ty hoặc phòng ban, chi nhánh cụ thể trong tháng. Báo cáo này sẽ giúp thống kê số ngày đi làm, số ngày vắng, nghỉ phép,... để quản lý chấm công hiệu quả.

Truy cập Bảng chấm công hàng tháng theo đường dẫn: Trang chủ → HRM → Báo cáo chính → Bảng chấm công hàng tháng

Cách xem Bảng chấm công hàng tháng

Bước 1: Vào Bảng chấm công hàng tháng

Bước 2: Lọc các trường thông tin để xem báo cáo

  1. Lọc theo Năm và tháng

  1. Công ty và nhân viên cụ thể hoặc lọc theo nhóm Chi nhánh, Lớp học, Phòng ban, Chức danh.

  1. Báo cáo này cũng cung cấp tóm tắt tổng quan tổng số ngày có mặt, vắng mặt, ngày nghỉ phép, nghỉ lễ,... của từng nhân viên khi chọn vào hộp kiểm “Chế độ xem tóm tắt”.


Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.