Course Content
Kế hoạch tuyển dụng
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Kế hoạch tuyển dụng giúp hoạch định các yêu cầu về nhân sự cho công ty. Khi một phòng ban được tạo mới hay có vị trí trống trong phòng ban, thì cần phải có kế hoach tuyển dụng

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo một cơ hội việc làm, bạn cần phải tạo những phần sau:

  1. Phòng ban
  2. Chức danh

Cách tạo một kế hoạch tuyển dụng

Bước 1: Vào trang “Kế hoạch tuyển dụng”

Bước 2: Chọn “+ Thêm Kế hoạch tuyển dụng”.

Bước 3: Điền các thông tin cơ bản: Tên, Từ ngày đến ngày, Phòng ban

Bước 4: Điền chi tiết kế hoạch tuyển dụng (Ví dụ: Chức danh, vị trí trống, phí dự tính, tổng phí dự tính, số lượng cần tuyển)

Bước 5: Lưu và Gửi


Các tính năng khác

  1. Mở rộng chi tiết kế hoạch tuyển dụng

  1. Chức danh: Các chức danh mà “Kế hoạch tuyển dụng” tạo ra.
  2. Chi phí dự tính cho vị trí tuyển dụng: Chi phí được chỉ định cho từng vị trí tuyển dụng từ đó giúp người tuyển dụng tuân theo và tìm ra ứng viên phù hợp.
  3. Vị trí tuyển dụng

  1. Tổng ngân sách ước tính

Tổng ngân sách ước tính phải bỏ ra cho số lượng tuyển dựa trên chức danh.

Ví dụ: Tuyển 5 vị trí BA với mức chi cho 1 người là 500$. Từ đó ta có tổng ngân sách ước tính là 2.500$.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.