Course Content
Phòng ban
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Phòng ban là một bộ phận với chuyên môn hoặc chức năng riêng biệt trong tổ chức.

Bạn có thể cấu hình các Phòng ban trong Tổ chức của mình, đặt Danh sách ngày không được nghỉ, Người phê duyệt nghỉ và chi phí.

Để truy cập vào Phòng ban: Trang chủ → HRM → Phòng ban

Phòng ban có cấu trúc dạng cây, có nghĩa là Bạn có thể tạo phòng ban cha và các phòng ban con như hình dưới đây.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo một phòng ban, bạn cần phải có những thông tin sau:

  1. Công ty
  2. Danh sách ngày không được nghỉ

Cách tạo một phòng ban

Bước 1: Vào danh sách các phòng ban, chọn “+ Mới”.

Bước 2: Nhập tên phòng ban và chọn công ty.

Bước 3: Nhấn nút “Tạo mới”.

Lưu ý: Hộp kiểm “Là nhóm” cần được đánh dấu nếu phòng bàn này là phòng ban cha.

  1. Các tính năng khác

a. Người phê duyệt nghỉ, chi phí và yêu cầu đổi ca:

Bạn có thể cài đặt Người phê duyệt nghỉ, chi phí và yêu cầu đổi ca cho một phòng ban cụ thể trong bảng “Phê duyệt nghỉ”, “Phê duyệt chi phí” và “Phê duyệt yêu cầu đổi ca”.

Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều người phê duyệt cho phòng ban, tuy nhiên người phê duyệt đầu tiên trong danh sách sẽ là người phê duyệt mặc định.

b. Danh sách ngày không được nghỉ

Bạn có thể chọn danh sách ngày không được nghỉ cho các nhân viên trong phòng ban này.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.