Course Content
Số dư nghỉ phép của nhân viên
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Số dư nghỉ phép của nhân viên là báo cáo thống kê thông tin về nghỉ phép của các nhân viên. Báo cáo này sẽ giúp thống kê và quản lý nghỉ phép của nhân viên trong công ty một cách hiệu quả.

Truy cập vào báo cáo Số dư nghỉ phép của nhân viên: Trang chủ → HRM → Báo cáo chính → Số dư nghỉ phép của nhân viên

Báo cáo sẽ thể hiện thống kế về số dư ngày nghỉ phép của nhân viên, bao gồm các thông tin như: Loại nghỉ phép, Nhân viên, Số ngày phép được phân bổ, Số ngày phép đã sử dụng, Số ngày phép hết bạn, Số ngày nghỉ phép còn dư...

Bạn có thể lọc những thông tin này qua bộ lọc theo Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Công ty, Nhân viên, Phòng ban.

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.