Course Content
Nhân viên nghỉ việc
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Báo cáo này đưa ra một bản tóm tắt về nhân viên nghỉ việc, gồm những thông tin:

  1. Chi tiết về nhân viên: Tên nhân viên, Báo cáo cho, Ngày gia nhập, Ngày rời đi, Phòng ban, Chức danh, Phỏng vấn nghỉ việc.
  2. Trạng thái phỏng vấn: Đang chờ xử lý/Đã lên lịch/Đã hoàn thành.
  3. Quyết định cuối cùng: Giữ lại/Xác nhận nghỉ việc.
  4. Quyết toán cho nhân viên.

Truy cập vào báo cáo Nhân viên nghỉ việc: Trang chủ → HRM → Báo cáo chính → Nhân viên nghỉ việc

Các thông tin ban đầu của báo cáo hiện lên ở đây

Để xem báo cáo, nhấn vào “Hiển thị báo cáo”

Bảng báo cáo này cung cấp các bộ lọc bổ sung theo:

  1. Phỏng vấn nghỉ việc đang chờ xử lý.
  2. Bảng câu hỏi nghỉ việc đang chờ xử lý.
  3. FNF đang chờ xử lý.

Người dùng còn có thể thiết lập Báo cáo email tự động để theo dõi nghỉ việc đang chờ xử lý dễ dàng hơn. Đường dẫn khi đang ở trong báo cáo: Thanh Menu góc màn hình → Thiết lập email tự động

Cách thêm Báo cáo email tự động

Bước 1: Vào Báo cáo email tự động, chọn “+ Thêm Báo cáo email tự động

Bước 2: Điền tên Báo cáo và Dựa trên quyền của người dùng

Bước 3: Điền địa chỉ email sẽ nhận báo cáo, lựa chọn Tần suất và Định dạng báo cáo

Bước 4: Lưu

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.