Course Content
Hội nhập nhân viên
FINTECH DRACO
Jul 31, 2023

Trong quá trình tuyển dụng, có một số hoạt động cần phải được thực hiện. Tính năng này giúp bạn duy trì các hoạt động này và tạo ra một nhóm các nhiệm vụ tại thời điểm tuyển dụng cho mỗi nhân viên.

Hội nhập nhân viên được tạo thông qua Đơn xin việc, cho người được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty.

Trường hợp giả định: Hãy giả sử rằng đây là những hoạt động cần được thực hiện ngay khi ứng viên được tuyển dụng vào làm việc tại công ty.

 1. Thực hiện việc kiểm tra lý lịch.
 2. Tạo Nhân viên mới
 3. Tạo tài khoản email
 4. Tạo thẻ nhân viên
 5. Phân bổ ngày nghỉ

Với sự hỗ trợ của DraERP, các hoạt động này có thể được theo dõi và chuẩn hóa trong Mẫu Hội nhập Nhân viên. 

Để truy cập vào “Hội nhập nhân viên”: Trang chủ → HRM → Vòng đời Nhân viên → Hội nhập Nhân viên.

Điều kiện tiên quyết:

Trước khi tạo Hội nhập nhân viên, bạn cần phải tạo những tài liệu sau:

 1. Đơn xin việc
 2. Nhân viên
 3. Phòng ban
 4. Chức danh
 5. Cấp bậc nhân viên

Cách tạo Hội nhập nhân viên:

Bước 1: Vào trang hội nhập nhân viên “+ Thêm Hội nhập nhân viên”

Bước 2: Nhập Ứng viên. Khi ứng viên được chọn, thông tin của Nhân viên đó sẽ được tự động điền vào.

Bước 3: Chọn mẫu hội nhập. Dựa vào mẫu hội nhập được chọn, những thông tin như Phòng ban, Chức danh và Cấp bậc nhân viên sẽ được tự động điền (nếu đã được khai báo trong Mẫu hội nhập).

Bước 4: Nhập Ngày tham gia và Hội nhập bắt đầu vào

Bước 5: Lưu và gửi đi

Ghi chú 1: Nếu Mẫu hội nhập nhân viên chưa được tạo, bạn có thể trực tiếp điền thông tin hội nhập vào tài liệu hội nhập nhân viên.

Ghi chú 2: Trạng thái hội nhập của nhân viên sẽ chuyển thành “Hoàn thành” khi những hoạt động hội nhập được hoàn thành.

Các tính năng khác

 1. Mẫu hội nhập nhân viên

Mẫu hội nhập nhân viên là một bản mẫu chứa danh sách các hoạt động hội nhập đã được xác định trước. Mẫu hội nhập nhân viên có thể được tạo cho một phòng ban, chức danh và cấp nhân viên cụ thể.

Để tạo mẫu hội nhập nhân viên mới:

Bước 1: Truy cập Mẫu hội nhập theo đường dẫn: Trang chủ → HRM → Vòng đời nhân viên → Mẫu hội nhập

Bước 2: Chọn “+ Thêm Mẫu hội nhập”

Bước 3: Nhập phòng ban, chức danh và cấp nhân viên (không bắt buộc).

Bước 4: Điền các hoạt động hội nhập. Với mỗi hoạt động, bạn có thể đề cập đến Người dùng hoặc Vai trò, cho người được chỉ định hướng dẫn những hoạt động này.

Bạn còn có thể lên lịch cho những hoạt động hội nhập này bằng cách chỉ định Ngày bắt đầu và thời lượng (tính bằng ngày).

 1. Nhiệm vụ và phân công

Khi nộp hồ sơ hội nhập nhân viên, một dự án mới sẽ được tạo. Trong dự án, nhiệm vụ cũng sẽ được tạo cho mỗi hoạt động. Nếu bạn đã đặt ngày và thời lượng cho các hoạt động, nhiệm vụ sẽ được tạp với Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc thích hợp, trừ ngày nghỉ.

Bạn có thể xem những dự án và nhiệm vụ đã được tạo như hình bên dưới:

 Ngoài ra, mỗi hoạt động còn có trọng số dựa trên mức độ quan trọng của nó. Dựa trên tiến trình của nhiệm vụ, nó có thể được cập nhật trong quá trình hội nhập nhân viên

Have a doubt?
Post it here, our mentors will help you out.