Khôi Nguyễn
About
Hey, my name is Khôi Nguyễn
7
Quy trình tài sản
3
Quy trình Kế toán
5
Quy trình kho
9
Quy trình bán hàng trên DraERP
1
Quy trình sản xuất trên DraERP
5
2
Quản lý công cụ trên DraErp
8
HDSD Chất lượng
11
HDSD Non-profit
6
1
HDSD E-Commerce
9
HDSD Customize
31
1
HDSD Sản xuất
25
1
HDSD Bán hàng
1
1
Quản lý thương mại điện tử trên DraErp
3
2
Quản lý bảng lương trên DraErp
19
Quản lý cài đặt trên DraErp
7
2
Quản lý người dùng trên DraErp
3
1
Quản lý hỗ trợ khách hàng trên DraErp
Quản lý giáo dục trên DraErp
Quản lý khách hàng trên DraErp
4
1
Quản lý chất lượng trên DraErp
3
1
Quản lý dự án trên DraErp