Khôi Nguyễn
About
Hey, my name is Khôi Nguyễn
4
1
Quản lý chất lượng trên DraErp
3
1
Quản lý dự án trên DraErp
Quản lý khách hàng trên DraErp
Quản lý giáo dục trên DraErp
3
1
Quản lý hỗ trợ khách hàng trên DraErp
7
2
Quản lý người dùng trên DraErp
19
Quản lý cài đặt trên DraErp
1
1
Quản lý thương mại điện tử trên DraErp
1
Quy trình sản xuất trên DraERP
31
1
HDSD Sản xuất
11
HDSD Non-profit
56
3
HDSD Kế toán
3
Quy trình Kế toán
6
1
HDSD E-Commerce
9
HDSD Customize
5
2
Quản lý công cụ trên DraErp
8
HDSD Chất lượng
25
1
HDSD Bán hàng
9
Quy trình bán hàng trên DraERP
7
Quy trình tài sản
5
Quy trình kho
3
2
Quản lý bảng lương trên DraErp